AKREDITOVANÉ ŠKOLENIE SNOEZELEN

Záujemcom z radov pedagogických a odborných zamestnancov ponúkame v školskom roku 2017/18 odborný vzdelávací program k metóde Snoezelen akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Prihláška na stiahnutie

Názov vzdelávacieho programu:

Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Vzdelávanie bude obsahovať dva povinné moduly a jeden povinne voliteľný, prehlbujúci modul zameraný na prácu s cieľovými skupinami. Jeho rozsah je 60 hodín, z toho 44 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne.

Počet kreditov: 14 kreditov

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1672/2017 – KV

Kategória pedagogického a odborného zamestnanca: učiteľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie

Cieľ a obsah vzdelávania:

Výsledkom vzdelávania bude rozšírenie a prehĺbenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov potrebných pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen), ktoré umožní naplno využiť potenciál multisenzorických prostredí (Snoezelen) a zefektívniť tak výchovno-vzdelávací proces detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Absolvent vzdelávacieho programu získa kompetencie v oblasti využitia a aplikácie koncepcie Snoezelen so svojimi deťmi/žiakmi/klientmi. Naučí sa plánovať a budovať multisenzorickú miestnosť (Snoezelen) podľa špecifík svojej cieľovej skupiny, diagnostikovať prejavy dieťaťa/žiaka v MSP a vykonať evaluáciu pobytov v MSP. Pedagogický zamestnanec získa kompetencie využívať a prakticky aplikovať Snoezelen v rámci edukačného procesu (ako pedagogické podporné opatrenie) pre rozvoj percepčných, motorických, sociálnych, komunikačných, kognitívnych zručností, pre podporu tvorivosti a pre relaxáciu žiakov. Odborný zamestnanec získa kompetenciu využívať a prakticky aplikovať Snoezelen ako prostriedok intervencie a podpory rozvoja zručností.

Miesto vzdelávania: Detské mestečko Zlatovce, Trenčín

Vzdelávanie pozostáva z troch modulov:

Modul I: Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen), termín: 2. – 3. 2. 2018 – historické, filozofické a neurofyziologické východiská Snoezelenu, multisenzorické prostredia a ich variabilita, komponenty a pomôcky a ich využitie, plánovanie a budovanie multisenzorických miestností (Snoezelen)

Modul II: Multisenzorické prostredie (Snoezelen v praxi), termín: 23. – 24. 4. 2018 – organizácia a plánovanie Snoezelen jednotiek, realizácia Snoezelen jednotiek, špecifiká práce s ohľadom na oblasť využitia a cieľovú skupinu, efekt Snoezelenu, evaluácia a diagnostika v multisenzorickom prostredí

Modul IIIa: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi odborného zamestnanca, termín: 4. – 5. 5. 2018 – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v poradenstve a intervencii, využitie pri podpore jednotlivých oblastí schopností a zručností, riešenie problémových situácií

Modul IIIb: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického zamestnanca, termín: 4. – 5. 5. 2018 – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v edukačnom procese, práca so skupinou, zameranie na využitie Snoezelenu na rozvoj jednotlivých oblastí. Riešenie problémových situácií.

Spôsob ukončenia: Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.

Termín záverečnej prezentácie: 9. 6. 2018

Požiadavky na ukončenie vzdelávania:

  • 100% účasť na prezenčnej forme vzdelávania

  • Odovzdaný výstup z dištančnej formy vzdelávania

  • Úspešná prezentácia pred lektorom a účastníkmi aktualizačného vzdelávania

  • Absolvovanie vzdelávacieho programu v rozmedzí 10 tich mesiacov – ako ukladá vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

  • Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

  • Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

  • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.

  • Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.

Cena vzdelávacieho programu:

Cena vzdelávacieho programu je 490 EUR. Poplatok za vzdelávací program je možné uhradiť aj po častiach.

Ak si zvolíte úhradu po častiach, vtedy prvá splátka vo výške 150 EUR je splatná pred začatím kurzu, druhá splátka vo výške 150 EUR je splatná po absolvovaní druhého modulu a posledná tretia splátka v zostávajúcej výške 190 EUR je splatná pred dátumom záverečnej skúšky.

 

Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie bude formou písomnej prihlášky. Prihlášky posielajte na hrcova@3lobit.sk

Zdroj ilustračného obrázku: www.rompa.com

Publikoval: Zuzana Okenicová