Supervízna konzultácia/návšteva

Záujemcom z radov pedagogických, odborných zamestnancov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb, prípadne iným záujemcom, ktorí hľadajú ďalšie možnosti práce, hľadajú inšpiráciu alebo narážajú vo svojej praxi na problémy v práci so žiakom/klientom ponúkame možnosť supervíznej konzultácie/návštevy priamo v domovskom zariadení.

Konzultáciu radi prispôsobíme Vašim potrebám a požiadavkám. Konzultácia sa môže týkať:

  1. vybavenia a využívania multisenzorického prostredia (Snoezelen) alebo miestnosti pre senzorickú integráciu,
  2. postupov práce so žiakom/klientom (v rámci metódy Snoezelen a senzorickej integrácie).

Súčasťou konzultácie/návštevy je priame pozorovanie žiaka/klienta v bežnom prostredí alebo v multisenzorickom prostredí a tiež riešenie prípadných problémových situácií. Odporučíme Vám vhodné formy stimulácie alebo úpravy prostredia, pomôžeme Vám vybrať konkrétne pomôcky pre prácu s daným jednotlivcom.

Rovnako Vám radi odporučíme vhodné postupy práce a stimulácie u detí a žiakov, ktorí vykazujú nedostatky v senzorickej integrácii alebo vykazujú známky organickej nezrelosti a majú problémy v každodennom fungovaní alebo vo výchovno-vzdelávacom procese.

Roszah a cena supervíznej návštevy

Konzultácia je v rozsahu 3 hodiny a jej obsah s Vami vždy vpred prekonzultujeme, aby spĺňala Vaše potreby a požiadavky. Forma konzultácie/návštevy môže byť individuálna, ako aj skupinová (so skupinou zamestnancov).

Cena 3-hodinovej supervíznej návštevy je 95 € + cestovné náklady.

V prípade záujmu o supervíznu návštevu kontaktujte Janu Hrčová na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.

Poznámka

Súčasťou konzultácie môže byť tiež krátka prednáška alebo workshop pre zamestnancov zariadenia venovaný problematike využívania Snoezelenu, senzorickej integrácie alebo problematike spracovávania podnetov a dopadu na bežný život a školskú úspešnosť.

Supervíznu konzultáciu/návštevu vedie

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania metódy Snoezelen u rôznych cieľových skupín vrátane intaktnej populácie. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit.

 

Zdroj ilustračného obrázku: www.mynewsdesk.com

Publikoval: Ľuba Heinzlová