Zvládanie Rettovho syndrómu v kontrolovanom multisenzorickom prostredí (Snoezelen)

Text približuje možnosti využitia multisenzorického prostredia u klientiek s Rettovým syndrómom. V štúdii nájdete všeobecné zásady pre prácu s touto cieľovou skupinou i konkrétne námety na činnosti s dievčatami a ženami v rôznych fázach tejto poruchy. Text podrobne rozoberá špecifiká jednotlivých štádií poruchy a navrhuje vhodné intervencie, ktoré vám pomôžu minimalizovať dopad postihnutia v každom z nich....

Výber vhodných aktivít u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka v tomto texte predstavuje výber vhodných pomôcok pre osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Sumarizuje obľúbené a dôležité komponenty pre stimuláciu zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti i propriocepcie a vestibulárneho systému. Uvádza i príklady použitia a pozitívne efekty jednotlivých pomôcok na klientov s autizmom....

Špecifiká v práci so Snoezelenom u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka vysvetľuje na aké hlavné ciele sa môžeme zamerať pri realizácii Snoezelen jednotiek s klientmi s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Ukazuje akými spôsobmi a technikami možno pomôcť klientom dosiahnuť radosť, posilniť vzťah, stimulovať zmyslové vnímanie, zvýšiť zmyslovú toleranciu klienta, a naopak znížiť mieru problémového správania....