Snoezelen – nový prístup pre ľudí so stareckou demenciou

Terapeut Walter Jacob vo svojej prednáške vychádza z vlastných dlhoročných skúseností so starostlivosťou o osoby s demenciou. Využíva ľahko zrozumiteľné príklady a analógie, aby ukázal akým spôsobom demencia mení osobnosť i zmyslové vnímanie seniorov. Následne vysvetľuje, prečo je práve metóda Snoezelen veľmi efektívna pri terapii týchto klientov. Prednášku uzatvárajú dva krásne príklady pozitívneho dopadu Snoezelenu na seniorov s demenciou....

Senior centrum Bernardus v Amsterdame

Text predstavuje známe holandské centrum Bernardus, ktoré slúži seniorom s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie. Dôraz je kladený na prácu s metódou Snoezelen u tejto skupiny klientov. Autorka na základe návštevy tohto zariadenia približuje akým spôsobom sú vybavené jednotlivé priestory, ktoré slúžia pre Snoezelen, a akým spôsobom ich terapeuti využívajú na stimuláciu zmyslov klientov s demenciou....

Snoezelen pre ľudí so zmyslovými poruchami a obmedzenými verbálnymi schopnosťami

Článok poskytuje základné informácie o detskom centre Bloorview MacMillan v Toronte, ktoré patrí medzi priekopníkov vo využívaní metódy Snoezelen v Severnej Amerike. Pracovník centra sa v príspevku podelil o svoje skúsenosti s budovaním a využívaním multisenzorických prostredí rôzneho typu. Poukázal tiež na výhody vytvárania Snoezelen miestností nielen pre deti s postihnutím, ale pre celú komunitu....

Vývoj a hodnotenie Snoezelenu ako možnosti trávenia voľného času pre ľudí s ťažkým a viacnásobným postihnutím

V tomto článku sa dočítate o skúsenostiach s multisenzorickým prostredím v nemocnici Whittington Hall, ktoré bolo vybudované s cieľom poskytnúť pacientom priestor na relaxáciu a podporu procesu rekonvalescencie. Snoezelen v tejto nemocnici zahŕňa šesť miestností/prostredí, ktoré napĺňajú rôzne potreby klientov....

Skúsenosti s využitím multisenzorickej miestnosti – rôzne prístupy pre rôzne ciele

Text predstavuje organizáciu APASA, ktorá združuje rodiny ľudí s mentálnym postihnutím, a patrí medzi lídrov využívania metódy Snoezelen v Španielsku. Článok ukazuje akým spôsobom APASA využíva multisenzorické prostredia s cieľom rozvíjať komunikáciu, kognitívne schopnosti, adaptívne správanie, sebaurčenie alebo navodiť stav relaxácie a emočnej pohody....