Úvod do teórie senzorickej integrácie

Článok vysvetľuje základné východiská teórie senzorickej integrácie, ktorá osvetlila vzťah medzi zmyslovým spracovaním a správaním. Text približuje správne fungovanie senzorickej integrácie (zmyslového spracovania) a poukazuje i na problémy, ktoré nastanú ak táto schopnosť nefunguje optimálne. Vysvetľuje tiež ako môže vhodná stimulácia v Snoezelen miestnosti pomôcť osobám s poruchami senzorickej integrácie....

Potešenie, radosť a hra v multisenzorickom prostredí

Text rozvíja teoretickú ideu, podľa ktorej môže intervencia v multisenzorickom prostredí viesť ku zmenám v mozgu. Autor vychádza z konceptu neuroplasticity, teda predstavy o tvárnosti mozgu. Argumentuje, že aktivity v multisenzorickej miestnosti vedú k príjemným zmyslovým skúsenostiam, ktoré následne pozitívne ovplyvňujú mozog jedinca a prispievajú k rozvoju jeho schopností....

Snoezelen – podstata nedirektívneho terapeutického prístupu

Článok ponúka hlbšie rozvinutie jednej zo základných myšlienok, na ktorej je postavená metóda Snoezelen. Tá hovorí, že klientovi by mala byť poskytnutá čo najväčšia sloboda a voľnosť vo výbere a realizácii aktivít. Autor argumentuje, že práve nedirektívny prístup zo strany terapeuta dáva klientovi priestor pre optimálny rozvoj jeho osobnosti....

Snoezelen – podpora alebo požiadavka?

Odborný článok osvetľuje základné východiská a princípy, ktoré stáli pri zrode terapie Snoezelen. Autor sumarizuje vývoj metódy a zmeny, ku ktorým v jeho priebehu došlo. Pokúša sa vystihnúť podstatu tohto konceptu a odlíšiť ho od iných terapeutických prístupov. V závere nájdete zamyslenie nad možnosťami ďalšieho vývoja tejto metódy....