Potešenie, radosť a hra v multisenzorickom prostredí

Text rozvíja teoretickú ideu, podľa ktorej môže intervencia v multisenzorickom prostredí viesť ku zmenám v mozgu. Autor vychádza z konceptu neuroplasticity, teda predstavy o tvárnosti mozgu. Argumentuje, že aktivity v multisenzorickej miestnosti vedú k príjemným zmyslovým skúsenostiam, ktoré následne pozitívne ovplyvňujú mozog jedinca a prispievajú k rozvoju jeho schopností....

Snoezelen – podstata nedirektívneho terapeutického prístupu

Článok ponúka hlbšie rozvinutie jednej zo základných myšlienok, na ktorej je postavená metóda Snoezelen. Tá hovorí, že klientovi by mala byť poskytnutá čo najväčšia sloboda a voľnosť vo výbere a realizácii aktivít. Autor argumentuje, že práve nedirektívny prístup zo strany terapeuta dáva klientovi priestor pre optimálny rozvoj jeho osobnosti....

Snoezelen – podpora alebo požiadavka?

Odborný článok osvetľuje základné východiská a princípy, ktoré stáli pri zrode terapie Snoezelen. Autor sumarizuje vývoj metódy a zmeny, ku ktorým v jeho priebehu došlo. Pokúša sa vystihnúť podstatu tohto konceptu a odlíšiť ho od iných terapeutických prístupov. V závere nájdete zamyslenie nad možnosťami ďalšieho vývoja tejto metódy....