Supervizní konzultace/návštěva

Zájemcům z řad pedagogických, odborných pracovníků, zaměstnanců zařízení sociálních služeb, případně jiným zájemcům, kteří hledají další možnosti práce, hledají inspiraci nebo narážejí ve své praxi na problémy v práci se žákem/klientem nabízíme možnost supervizní konzultace/návštěvy přímo v domovském zařízení.

Konzultaci rádi přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům. Konzultace se může týkat:

  1. vybavení a využívání multisenzorického prostředí (Snoezelen) nebo místnosti pro senzorickou integraci,
  2. postupů práce se žákem/klientem (v rámci metody Snoezelen a senzorické integrace).

Součástí konzultace/návštěvy je přímé pozorování žáka/klienta v běžném prostředí nebo v multisenzorickém prostředí a také řešení případných problémových situací. Doporučíme Vám vhodné formy stimulace nebo úpravy prostředí, pomůžeme Vám vybrat konkrétní pomůcky pro práci s daným jednotlivcem.

Stejně Vám rádi doporučíme vhodné postupy práce a stimulace u dětí a žáků, kteří vykazují nedostatky v senzorické integraci nebo vykazují známky organické nezralosti a mají problémy v každodenním fungování nebo ve výchovně vzdělávacím procesu.

Rozsah a cena supervizní návštěvy

Konzultace je v rozsahu 3 hodiny a její obsah s Vámi vždy předem prokonzultujeme, aby splňovala Vaše potřeby a požadavky. Forma konzultace/návštěvy může být individuální, ale i skupinová (se skupinou zaměstnanců).

Cena 3 hodinové supervizní návštěvy je 1600 Kč + cestovní náklady.

V případě zájmu o supervizní návštěvu kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle +420 722 303 705.

Poznámka

Součástí konzultace může být také krátká přednáška nebo workshop pro zaměstnance zařízení věnovaný problematice využívání Snoezelenu, senzorické integrace nebo problematice zpracování podnětů a dopadu na běžný život a školní úspěšnost.

Supervizní konzultaci/návštěvu vede

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Působí na Spojené škole v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s kombinovaným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a kombinovaným postižením a možnostem využití Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odborným garantem vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držitelkou mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse.

Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a seminářích. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánské psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.

Zdroj ilustračního obrázku: www.mynewsdesk.com

Publikoval: Ľuba Heinzlová