Poruchy senzorického spracovania a správanie dieťaťa v školskom prostredí

Článok špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. približuje prejavy porúch senzorického spracovania v prostredí školy. V texte sa dozviete, že deti s poruchou senzorického spracovania môžu vykazovať príliš vysokú i nízku citlivosť na zmyslové podnety a prečítate si ako tieto odchýlky v zmyslovom vnímaní zasahujú do aktivít v rámci školského vyučovania....

Senzorická integrácia u detí s poruchou autistického spektra

Senzorická integrácia je schopnosť mozgu správne spracovať prichádzajúce podnety a umožňuje človeku vytvárať tzv. adaptívnu odpoveď. Dysfunkcie v senzorickej integrácii sa potom prejavia ako ťažkosti v správaní, motorike alebo ďalších oblastiach. Zámerom príspevku PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je zamerať sa na dysfunkcie senzorickej integrácie u detí s poruchou autistického spektra, popísať možné dôsledky takýchto ťažkostí a uviesť možnosti podpory detí v oblasti zmyslového vnímania, s dôrazom na terapiu senzorickej integrácie podľa A. Jean Ayres....

Výber vhodných aktivít u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka v tomto texte predstavuje výber vhodných pomôcok pre osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Sumarizuje obľúbené a dôležité komponenty pre stimuláciu zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti i propriocepcie a vestibulárneho systému. Uvádza i príklady použitia a pozitívne efekty jednotlivých pomôcok na klientov s autizmom....

Špecifiká v práci so Snoezelenom u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka vysvetľuje na aké hlavné ciele sa môžeme zamerať pri realizácii Snoezelen jednotiek s klientmi s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Ukazuje akými spôsobmi a technikami možno pomôcť klientom dosiahnuť radosť, posilniť vzťah, stimulovať zmyslové vnímanie, zvýšiť zmyslovú toleranciu klienta, a naopak znížiť mieru problémového správania....