ROZVOJ ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Na kurze sa môžete oboznámiť so základnými stratégiami rozvoja zmyslového vnímania detí v predškolskom veku.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Rozvoj zmyslového vnímania u detí predškolského veku

Pre koho je školenie určené:

Jednodňový kurz je určený pedagógom pracujúcim v materských školách. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň školenia:

Kurz poskytne účastníkom zoznámenie s možnosťami zmyslové stimulácie a prvkami Snoezelen multisenzorického prostredia pre rozvoj kognitívnych funkcií – reči, pozornosti, motoriky, priestorovej orientácie -, a pre zlepšenie emočného naladenia a dosiahnutie zmien v správaní.

Účastníci sa zoznámia s východiskami multisenzorického prostredia Snoezelen, s fungovaním mozgu a rolou emócií pre fungovanie kognitívnych funkcií.

Seminár sa zameriava na výber prvkov a prispôsobenie prostredia s ohľadom na potreby detí. Na príkladoch dobrej praxe z ČR a zo zahraničia sa zoznámia s možnosťami využitia prvkov Snoezelenu a zmyslovej stimulácie pre využitie pri individuálnej práci i práci so skupinou mimo multisenzorickej miestnosti Snoezelen – v bežnom prostredí MŠ a podobne. Účastníci si utvoria základné znalosti o vytváraní a úprave bežného prostredia s prvkami Snoezelenu pre redukciu nevhodných prejavov správania. Zoznámi sa s typmi individuálnych a skupinových aktivít pre stimuláciu a relaxáciu, a s postupmi, aké techniky a zmyslové podnety ponúknuť s ohľadom na špecifické potreby detí, a aké hlavné zásad dodržiavať, aby mali prvky Snoezelenu dobrý efekt aj pre rozvoj kognitívnych funkcií, ako je pamäť, pozornosť, atď.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 69 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám.

Termín školenia: 20.01.2018

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Autistické centrum Andreas, Galandova 7, 811 06 Bratislava (Galandova je pokračovaním ulice Godrova)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii alebo obsahu školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov je: 8)

*****

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.       

 

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

 

Publikoval: Ľuba Heinzlová