SNOEZELEN SO SENIORMI – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

Pokročilý kurz zameraný na prehĺbenie poznatkov z predošlých školení a získanie praktických zručností pre prácu se seniormi.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Snoezelen so seniormi

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené pracovníkom zaradení sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a so seniormi s demenciou. Podmienkou prihlásenia na školenie je absolvovanie predchádzajúcich školení – Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) a Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi, prípadne absolvovanie ekvivalentných kurzov. Absolvované kurzy účastník uvedie do prihlášky.

Obsahová náplň školenia:

Cieľom prehlbujúceho kurzu je rozšíriť teoretické znalosti a osvojiť si praktické zručnosti potrebné pre využívanie multisenzorického prostredia (Snoezelen) so seniormi s kognitívnym deficitom (s demenciou) aj bez kognitívneho deficitu, a u klientov v paliatívnej starostlivosti. Účastník získa vedomosti a zručnosti potrebné pre rozvoj práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) vo vlastnej praxi so seniormi tak, aby bola práca s klientom efektívna. Vie využiť Snoezelen ako prostriedok pre podporu a udržanie zachovaných kognitívnych a komunikačných zručností a sebestačnosti. Kurz je praktický a zážitkový. Umožňuje pracovníkovi v sociálnych službách naučiť sa ako úspešne využiť Snoezelen na nadviazanie kontaktu, cielené vyvolanie spomienok, uplatnenie prvkov bazálnej stimulácie, reminiscencie a validácie, elimináciu problémového správania a obťažujúcich psychických stavov. Chceme tak posilniť osvojenie si praktických zručností a ich prepojenie s predchádzajúcim teoretickým základom.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 79 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a najmä neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2.

Termín školenia: 09.12.2017

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii alebo obsahu školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Jiřina Prátová

Je absolventkou odboru sociálnej práce s poradenským zameraním. Profesne sa zameriava najmä na poradenskú a terapeutickú prácu so seniormi vo veľmi vysokom veku a s ťažkou poruchou sebestačnosti. V súčasnej dobe pracuje už niekoľko rokov v Senior centre Blansko, kde vedie tím sociálnych a aktivizačných pracovníčok a je zodpovedná za rozvoj a realizáciu terapie Snoezelen pre túto cieľovú skupinu. Rovnako vedie odbornú poradňu pre osoby, ktoré sa v domácom prostredí starajú o blízkeho s Alzheimerovou chorobou. Aktuálne dokončuje komplexný psychoterapeutický výcvik Solution Focused.

Publikoval: Ľuba Heinzlová