Skip to main content

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠI, Považská Bystrica

Ponúkame diagnostiku, rediagnostiku, terapeutické aktivity formou ambulantnej starostlivosti klientom so ŠVVP od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie.

Poskytujeme metodické vedenie pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ, poradenský servis rodičom, klientom a  pedagógom. Bližšie informácie nájdete na tejto internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Baligová, špeciálna a liečebná pedagogička – samostatný odborný poradenský pracovník

E-mail: eva.baligova@wencl.net

E-mail: spzaklsk@stonline.sk

tel: 042/426 14 28, 426 14 27

Snoezelen miestnosť

Chystáme sa zriadiť miestnosť Snoezelen, ak sa nám podarí dať dohromady dostatok finančných prostriedkov.

Klienti

Klienti s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, zdravotným oslabením, poruchami učenia a správania, s odkladom povinnej školskej dochádzky, s narušenou komunikačnou schopnosťou.