Skip to main content

Centrum Svetielko Bratislava

Sme regeneračno-terapeutické centrum, v ktorom poskytujeme komplexnú starostlivosť o hendikepované deti a o deti s viacnásobným postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od cestovania za rôznymi terapiami na rôzne miesta. Poskytujeme zdravotnú rehabilitáciu, terapie na podporu fyzických aj mentálnych zručností (Biofeedback, Kraniosakrálna terapia, Snoezelen, sluchová stimulácia, podporná terapia oxygenoterapia a tepelné zábaly), špeciálne vzdelávanie, sociálnu starostlivosť a v neposlednom rade realizujeme komunitné voľnočasové aktivity či charitatívne akcie. Centrum Svetielko predstavila Mgr. Alžbeta Horváthová – vedúca pobočky v Bratislave.

Počas terapií pristupujeme ku každému klientovi individuálne. Priebeh terapií určujeme vždy na základe vstupnej konzultácie a prispôsobujeme ich tak, aby boli čo najefektívnejšie, kreatívne a primerane náročné vzhľadom na aktuálny zdravotný stav klienta.

Klienti

Cieľovou skupinou našej práce sú deti a mládež s hendikepom a viacnásobným postihnutím. Sú to prevažne klienti s DMO, genetickými poruchami či s rôznymi syndrómami.

Snoezelen miestnosť

Snoezelen miestnosť sme plánovali zriadiť už počas realizácie otvorenia pobočky v Bratislave, v priebehu roku 2016. Snoezelen miestnosť je súčasťou aj našich pobočiek v Prešove a Trenčíne a myslíme si, že spomínaná miestnosť je medzi klientmi najobľúbenejšia.

Využívanie Snoezelen miestnosti

Miestnosť využívajú všetci naši klienti za prítomnosti terapeuta. Deti, ktoré sa nachádzajú v dennej opatrovateľskej starostlivosti majú pobyt v Snoezelen miestnosti 1x týždenne. Naši externí klienti, ktorí v našom zariadení absolvujú krátkodobé rehabilitačné pobyty, v rozpätí 1 až 3 týždňov, majú pobyt v Snoezelen miestnosti zahrnutý v rámci terapie 2x do týždňa. Snoezelen sa preto v našom zariadení poskytuje predovšetkým ako voľnočasová aktivita, ktorá slúži dieťaťu na zrelaxovanie sa po rehabilitačnom cvičení. Dieťa má možnosť výberu, aké pomôcky bude využívať a akej činnosti sa bude venovať, vždy je to so sprievodom terapeuta, ktorý danej činnosti pripíše edukačný alebo terapeutický zmysel. Ak to zdravotný stav klienta nedovoľuje, celkový priebeh pobytu v Snoezelen miestnosti je v rukách terapeuta.

Vybavenie miestnosti

V našom zariadení máme vytvorenú bielu miestnosť, preto väčšina komponentov je zvolená v bielej farbe. Medzi hlavné komponenty patrí:

 • bublinkový valec
 • optické vlákna
 • projektor s obrázkovými kotúčmi
 • zrkadlová guľa a hviezdna obloha
 • závesné kreslo
 • UV svetlo a stôl na zrakovú stimuláciu
 • interaktívne pomôcky
 • ovládací panel k bublinkovému valcu
 • interaktívna LED kocka
 • aromadifúzer
 • rádio
 • rôzne zvukové a hudobné nástroje
 • špeciálnopedagogické pomôcky na taktilnú stimuláciu
 • masážne pomôcky.

Výsledky v Snoezelene

Pracujeme podľa individuálnych potrieb našich klientov, pričom sa zameriavame na konkrétny cieľ. Samotným cieľom môže byť rozvoj komunikačných zručností, zmyslová stimulácia, uvoľnenie nahromadeného napätia, zníženie agresívnych prejavov správania, koordinácia ruka-oko, chápanie vzťahu medzi príčinou a následkom alebo relaxácia. Pobyt v miestnosti do veľkej miery pomáha všetkým našim detským klientom a to už len samotnou čarovnou atmosférou, ktorá je veľkým motivačným faktorom v ich napredovaní – psychickom, fyzickom, emocionálnom a mentálnom. U našej 2,5 ročnej klientky, ktorá je v dennej opatrovateľskej starostlivosti, bolo možné pozorovať už po niekoľkých pobytoch v Snoezelen miestnosti výrazné pokroky v oblasti hrubej motoriky (postavenie sa), kde hlavným facilitujúcim prvkom boli práve multisenzorické pomôcky, ako LED kocka alebo bublinkový valec.

Kontakt

Mgr. Alžbeta Horváthová, vedúca pobočky
email: svetielko.ba@gmail.com
Viac informácií nájdete na: www.centrumsvetielko.sk