Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA – ODHAĽOVANIE PROBLÉMOV V SENZORICKOM SPRACOVANÍ A SENZORICKÉ STRATÉGIE

Seminár zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Senzorická integrácia – odhaľovanie problémov v senzorickom spracovaní a senzorické stratégie

Termín školenia: 05. 12. 2020

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Ružomberok

Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok (mapa: https://goo.gl/maps/5bDgYHAJctafnDCo6)

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb (špeciálni pedagógovia, psychológovia, liečební pedagógovia, logopédi), prípadne iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

Školenie nadväzuje na školenie Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike a je určené osobám, ktoré toto školenie už absolvovali, prípadne sa zúčastnili iného úvodného školenia v oblasti senzorickej integrácie.

Obsahová náplň školenia:

Školenie prehlbuje a rozširuje nadobudnuté poznatky o ďalšie praktické tipy. Budeme sa venovať niektorým odlišnostiam v senzorickom spracovania u detí s rôznym postihnutím. Priestor bude venovaný možnostiam odhaľovania problémov v SI a možnej senzorickej príčiny prejavov dieťaťa. Pozornosť budeme venovať rôznym senzorickým stratégiám a technikám, ktoré sú použiteľné aj do bežného prostredia. Dozviete sa, aké aktivizačné a relaxačné techniky možno použiť z hľadiska senzoriky, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženia dieťaťa, prípadne na aktivizáciu pasívneho dieťaťa.

Jednou z použitých metód budú rozbory videozáznamov detí, u ktorých je pravdepodobný výskyt ťažkostí v SI. Preto by sme radi povzbudili účastníkov, aby si priniesli (vopred zaslali) krátky videozáznam niektorého zo svojich detí. Ten budeme počas seminára analyzovať a navrhneme prípadné senzorické stratégie pre dané dieťa.

Požiadavky na video:

– Rozsah 5 – 10 minút, prípadne zostrihané video.

– Dieťa v každodennej situácii ako je hra, prípadne pobyt na ihrisku, v herni, miestnosti pre senzorickú integráciu, práca za stolom, v prípade najmenších detí môže ísť aj o jedenie/kŕmenie

– Môže byť zachytená jedna zo situácií, prípadne niekoľko situácií podľa uváženia účastníka

– Môže byť samostatná aktivita dieťaťa alebo aktivita, pri ktorej dochádza k interakcii s rodičom alebo poradcom.

Video prosíme poslať ešte pred konaním školenia na hrcova@3lobit.sk.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.


Cena školenia: 79 EUR
 (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám.

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 908 581 560 alebo na meszaros@3lobit.sk. Otázky týkajúce sa obsahovej či odbornej stránky školenia smerujte na pani lektorku Janu Hrčovú na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.

COVID-19 Podmienky školení

V prípade pretrvávania, resp. znovuzavedenia protipandemických opatrení a odporúčaní v súvislosti s ochorením COVID-19 zo strany štátnych inštitúcií, týkajúcich sa verejných podujatí, účasti externých návštevníkov v zariadeniach sociálnych služieb a pod., budú školenia realizované náhradnou formou:

1.V prípade záujmu účastníkov školenie uskutočníme formou online (webinára). 

2. Ak niektorý z účastníkov bude chcieť absolvovať školenie len prezenčnou formou, vieme ho presunúť na najbližšie školenie, ktoré bude možné vzhľadom k situácii prezenčne realizovať (jednotlivé školenia ponúkame 2-3 krát do roka). 

Ak by účastníkovi nevyhovovala ani jedna z náhradných foriem, bude mu kurzovné vrátené v plnej výške.