Skip to main content

AKREDITOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SNOEZELEN

Komplexný vzdelávací program na tému multisenzorické prostredie (Snoezelen). Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR a pedagogickí a doborní zamestnanci zaň získajú 14 kreditov. Výsledkom vzdelávania je rozšírenie a prehĺbenie kompetencií pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen), ktoré umožní naplno využiť potenciál multisenzorických prostredí a zefektívniť tak výchovno-vzdelávací proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Názov vzdelávacieho programu
Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: Vzdelávanie obsahuje dva povinné moduly a jeden povinne voliteľný, prehlbujúci modul zameraný na prácu s cieľovými skupinami. Jeho rozsah je 60 hodín, z toho 44 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne.

Počet kreditov: 14 kreditov

Kategória pedagogického a odborného zamestnanca: učiteľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie

Cieľ a obsah vzdelávania:

Výsledkom vzdelávania je rozšírenie a prehĺbenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov potrebných pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen), ktoré umožní naplno využiť potenciál multisenzorických prostredí (Snoezelen) a zefektívniť tak výchovno-vzdelávací proces detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie využívať a aplikovať koncepciu Snoezelen so svojimi deťmi/žiakmi/klientmi. Má kompetencie plánovať a budovať multisenzorickú miestnosť (Snoezelen) podľa špecifík svojej cieľovej skupiny. Má kompetencie diagnostikovať prejavy dieťaťa/žiaka v MSP a vykonať evaluáciu pobytov v MSP. Pedagogický zamestnanec má kompetencie využívať a prakticky aplikovať Snoezelen v rámci edukačného procesu (ako pedagogické podporné opatrenie) pre rozvoj percepčných, motorických, sociálnych, komunikačných, kognitívnych zručností, pre podporu tvorivosti a pre relaxáciu žiakov. Odborný zamestnanec má kompetenciu využívať a prakticky aplikovať Snoezelen ako prostriedok intervencie a podpory rozvoja zručností.

 

Vzdelávanie pozostáva z troch modulov, ktoré pozostávajú z dvojdenných školení:

(Presné termíny jednotlivých modulov sa dohodnú v priebehu vzdelávacieho programu)

Modul I: 20. – 21. septembra 2019

Teória práce  v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – historické, filozofické a neurofyziologické výhodiská Snoezelenu, multisenzorické prostredia a ich variabilita, komponenty, pomôcky a ich využitie, plánovanie a budovanie multisenzorických miestností (Snoezelen)

Modul II

Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi – organizácia a plánovanie Snoezelen jednotiek, realizácia Snoezelen jednotiek, špecifiká práce s ohľadom na oblasť využitia a cieľovú skupinu, efekt Snoezelenu, evaluácia a diagnostika v multisenzorickom prostredí

Modul III 

Modul IIIa: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi odborného zamestnanca – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v poradenstve a intervencii, využitie pri podpore jednotlivých oblastí schopností a zručností, riešenie problémových situácií

Modul IIIb: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického zamestnanca – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v edukačnom procese, práca so skupinou, zameranie na využitie Snoezelenu na rozvoj jednotlivých oblastí. Riešenie problémových situácií.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávania:

  • 100% účasť na prezenčnej forme vzdelávania
  • Odovzdaný výstup z dištančnej formy vzdelávania
  • Úspešná prezentácia pred lektorom a účastníkmi aktualizačného vzdelávania
  • Absolvovanie vzdelávacieho programu v rozmedzí 10-tich mesiacov – ako ukladá vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Do kontinuálneho vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec  v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

  • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
  • Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.

 

Cena vzdelávacieho programu: 490 eur, poplatok je možné hradiť aj po častiach.

Ak si zvolíte úhradu po častiach, vtedy prvá splátka vo výške 150 EUR je splatná pred začatím kurzu, druhá splátka vo výške 150 EUR je splatná po absolvovaní druhého modulu a posledná tretia splátka v zostávajúcej výške 190 EUR je splatná pred dátumom záverečnej skúšky.

Miesto školeniaTrenčín – Zlatovce

Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7)

 

Prihlasovanie

Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie bude formou písomnej prihlášky, ktorú môžete vyplniť  elektronicky alebo ručne.

Scan podpísanej prihlášky uložený v pdf formáte pošlite na hrcova@3lobit.sk

***

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

Súčasťou lektorského tímu sú:

Mgr. Dagmar Mega 

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

 

Mgr. Jana Strašilová

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach – hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracováva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

 

 

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.