Skip to main content

AUTIZMUS A ZMYSLOVÉ VNÍMANIE

Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

Forma školenia:

Vzhľadom k pretrvávaniu karanténnych a reštriktívnych opatrení spojených s Corona vírusom, dovoľte, aby sme Vám ponúkli alternatívu nášho prezenčného školenia vo forme on-line seminára (webinár).

Cieľom webináru je plnohodnotne pokryť obsahovú náplň pôvodne plánovaného prezenčného školenia, prirodzene berúc do úvahy možné obmedzenia, ktoré súvisia s internetovou formou vzdelávania.

Online webinár rozdelíme na dve polovice, každú v trvaní 4 vyučovacie hodiny.

Prvá polovica webináru sa uskutoční dňa 16. júna 2020 v čase 13:00 – 16:00,

druhá polovica webináru sa uskutoční dňa 19. júna 2020 v čase 13:00 – 16:00.

Pre koho je školenie určené:

Jednodňový kurz je učený pedagógom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, ktorí vzdelávajú dieťa s autizmom alebo majú takéto dieťa začlenené v bežnej materskej alebo základnej škole. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň školenia:

Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov je u takmer každého dieťaťa s autizmom, Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pozmenené alebo narušené. Zmeny v zmyslovom vnímaní a spracovaní podnetov môžu vyústiť do rôznych problémov v škole, ale aj v bežnom živote alebo môže dochádzať k rôznym neštandardným reakciám a prejavom správania. Na kurze sa môžete dozvedieť, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno zmyslové vnímanie rozvíjať. Budeme sa venovať možnostiam ako podporiť zmyslové vnímanie v bežnom prostredí, v bežných aktivitách, ako ich štruktúrovať, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa alebo ak dieťa reaguje bojazlivo.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 69 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 908 581 560 alebo na meszaros@3lobit.sk. Otázky týkajúce sa obsahovej či odbornej stránky školenia smerujte na pani lektorku Janu Hrčovú na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov je: 8)

*****

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

                                                                                                   

Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku.

Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.