Skip to main content

Zmyslové vnímanie u detí predškolského veku

Názov školenia:

Rozvoj zmyslového vnímania u detí predškolského veku – problémy a senzorické stratégie pre MŠ

Pre koho je školenie určené:

Jednodňový kurz je učený pedagógom pracujúcim v materských školách. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň školenia:

Obsahová náplň kurzu zohľadňuje a vychádza z teorie senzorickej integrácie. Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov a ich primerané využitie je důležitým predpokladom rozvoja schopností jako reč, motorika, koordinácia pohybov, pozornost, emocionalita, či akademické zručnosti. Taktiež je nevýhnutným predpokladom prirpavenosti na školu a úspšného fungovania v každodenním živote.  Problémy s rečou, jemnou motorikou, pohybovou obratnosťou, pozornosťou, úrovňou aktivity, impulzivitou môžu byť dôsledkom dysfunkcii v spracovaní zmyslových podnetov z vlastního tela a nie len ,,prejavom“ správania. Na kurze sa dozviete, ako môže spracovanie základných podnetov viazaných na telo súvisieť práce s optimálnou úrovňou vyššie uvedených schopností a ako ich ovplyvňujú. Dozviete sa, ako sa prejavuje dieta, ktoré má problém so spracovaním podnetov a so senzorickou integráciou a rovnako sa dozviete, aké šecifické metódy, senzorické stratégie a techniky možno použiť v bežnom prostředí MŠ, aby sa dieta po tejto stránke mohlo optimalizovať, aké aktivizačné a relaxačné techniky možno použiť z hľadiska senzoriky,  ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa, prípadne na aktivizáciu pasívneho dieťaťa.