Skip to main content

SNOEZELEN 1 – ÚVOD DO PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Úvod do práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)

POZNÁMKA: Tento kurz neponúkame on-line vo svojej úplnosti, praktická časť školenia musí vždy prebehnúť prezenčnou formou

Súčasná ponuka a varianty školenia:
Vzhľadom k tomu, že v tejto chvíli nie je jasné, či budeme môcť školenie uskutočniť už prezenčnou formou alebo kombinovanou formou (on-line + prez.), ponúkame Vám oba varianty. V prípade, že opatrenia povolia, preferujeme prezenčnú formu:

Variant kombinovanej formy školenia

  1. časť školenia: teoretická – v podobe on-line semináru (webinár),
  2. časť školenia: praktická – Snoezelen jednotky a praktické ukážky práce v Trenčíne – Zlatovciach

Online webinár sa uskutoční v trvaní 4 vyučovacích hodín dňa 5. júna 2021 v čase od 9:00 do 12:00.

Praktický seminár, rovnako v trvaní 4 vyučovacích hodín, sa uskutoční v Trenčíne – Zlatovciach, hneď ako to situácia dovolí. Tí z Vás, ktorí s nami absolvujete aj Snoezelen 2, budete môcť praktickú časť oboch školení absolvovať naraz v jeden deň v trvaní spolu 8 vyučovacích hodín.

Miesto praktickej časti školenia: Trenčín – Zlatovce

Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7)

Variant prezenčnej formy školenia

Termín školenia: 5. 6. 2021

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Trenčín – Zlatovce

Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7)

Pre koho je školenie určené:

Toto jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom, ktorí chcú získať základy k problematike Snoezelenu. Určené je osobám, ktoré ešte nemajú skúsenosti so Snoezelenom, pracujú v zariadení s novovytvorenou multisenzorickou miestnosťou, alebo v zariadení, ktoré zvažuje zriadenie multisenzorickej miestnosti, prípadne je v procese budovania a plánovania miestnosti.

Obsahová náplň školenia:

Školenie je úvodom do problematiky, na ktorom získate základné teoretické poznatky k metóde Snoezelen. Spoločne sa budeme venovať jeho filozofickým a historickým východiskám, budeme hovoriť o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami. Oboznámime vás s rôznymi typmi multisenzorických miestností a prostredí a vysvetlíme Vám aktuálne trendy v spôsoboch ich využitia u nás a v zahraničí. Rovnako vás zoznámime s procesom plánovania a budovania multisenzorického prostredia a doprajeme vám ukážku a a pobyt v multisenzorickej miestnosti s dôrazom na jej praktické využitie.

Na školenie Snoezelen 1 nadväzuje kurz Snoezelen 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi, ktorého náplňou sú praktické ukážky práce v multisenzorickom prostredí. Záujemcom odporúčame absolvovať obe školenia, úvodnú i nadväznú prípravu so širšou paletou praktických ukážok tematických Snoezelen jednotiek.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 79 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály. Časť školenia prebehne v bielej a tmavej multisenzorickej miestnosti. Obed si hradí účastník sám.

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk. Otázky týkajúce sa obsahovej či odbornej stránky školenia smerujte na pani lektorku Janu Hrčovú na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.C