Skip to main content

SNOEZELEN 3 – ŠTRUKTÚROVANÉ (TÉMATICKÉ) SNOEZELEN JEDNOTKY A PRAKTICKÉ INŠPIRÁCIE PRE SNOEZELEN

Kurz zameraný na prehĺbenie vedomostí pre absolventov úvodného a praktického kurzu Snoezelen.

Prihláška na školenie

Názov školenia

Štruktúrované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen

Forma školenia:

Vzhľadom na pretrvávajúci režim sociálneho odstupu a obmedzení súvisiacich s Corona vírusom Vám ponúkame alternatívu nášho prezenčného školenia vo forme on-line seminára (webinár).  

On-line webinár sa uskutoční v trvaní 2 x 4 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 min) v dňoch:

5. februára od 13:00 do 16:30 a

6. februára od 9:00 do 12:30

s video ukážkami práce.

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia “Teória práce v multisenzorickom prostredí” a praktického školenia ,,Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi“, prípadne iné ekvivalentné školenia k danej téme.

Obsahová náplň školenia:

Školenie je zamerané na prehĺbenie nadobudnutých teoretických vedomostí a osvojenie si ďalších praktických zručností potrebných pre vytváranie štruktúrovaných jednotiek pre cieľové skupiny so strednou až ľahkou mierou postihnutia a pre prácu i s ľuďmi bez postihnutia alebo so špecifickými poruchami. Môže ísť o prácu s jednotlivcom alebo so skupinou. Účastník si prehĺbi znalosti a zručnosti pri práci s témami, ktoré môžeme využívať pre stimuláciu jednotlivých zmyslov, aké pomôcky a techniky možno využiť. Získa prehľad o voľbe tém pre rôzne vekové i cieľové skupiny, o skupinovej dynamike, ako nastaviť ciele v rámci Snoezelen jednotiek s terapeutickým a pedagogicko-podporným zameraním, a pod.. Účastník si v rámci cvičenia navrhne vlastnú tématickú Snoezelen jednotku, ku ktorej získa spätnú väzbu.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 908 581 560 alebo na meszaros@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.