Skip to main content

SNOEZELEN 3 – ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP SNOEZELEN A NÁCVIK TECHNÍK

Praktický zážitkový kurz nadväzuje na  Snoezelen I a II, rozširuje tiež Snoezelen III – štruktúrované jednotky. Jeho cieľom je upevniť vedomosti z predchádzajúcich kurzov, zažiť si a lepšie osvojiť zručnosti pri práci s klientmi v multisenzorickom prostredí. 

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik techník

Termín školenia: sobota 12.6.2021 len ako prezenčné školenie

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Trenčín – Zlatovce

Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7)

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia “SNOEZELEN 1 –  Úvod do práce v multisenzorickom prostredí”, alebo “Teória práce v multisenzorickom prostredí”, prípadne iného ekvivalentného úvodného školenia k danej téme a “SNOEZELEN 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi”, prípadne iného ekvivalentného úvodného školenia k danej téme.

Obsahová náplň školenia:

Praktický zážitkový kurz navazuje na  Snoezelen I a II, rozširuje aj Snoezelen III – štruktúrované jednotky. Jeho cieľom je upevniť vedomosti z predchádzajúcich kurzov, zažiť si a lepšie osvojit zručnosti pri práci s klienti v multisenzorickom prostredí. Je zameraný na rozšírenie zručností k vedeniu klienta pri aktivitách Snoezelenu, budú predstavené pomôcky na rozvoj zmyslov, účastníci si ich vyskúšajú a budú mať možnosť nácviku vedenia aktivity v Snoezelen v skupinkách, ktoré utvoríme. Následne prebehne vzájomná spätná väzba a komentáre k ďalším variantom prevedenia pre rôzné cieľové skupiny. Na záver prebehne zážitková relaxačná Snoezelen jednotka. 

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.