Skip to main content
lektorOd roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej...

Mgr. Jana Strašilová

lektor
Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach – hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracováva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

Občianske združenie 3lobit+421 915 727 022