Skip to main content

ZDIEĽANIE PRAXE SNOEZELEN

Rozširujúce školenie k problematike Snoezelen zamerané na prehĺbenie vedomostí pre absolventov úvodného kurzu Snoezelen.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Zdieľanie praxe Snoezelen

Forma a termín školenia:

Vzhľadom na pretrvávajúci režim sociálneho odstupu a obmedzení súvisiacich s Corona vírusom Vám ponúkame možnosť ďalej sa vzdelávať a prehlbovať svoje vedomosti formou on-line seminára (webinár). Webinár sa uskutoční na platforme ZOOM (inštrukcie k jeho inštalácii v prípade potreby pošleme).

Webinár sa uskutoční v rozsahu 4 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 min) v novom termíne: 30.3.2021 v čase 13:00 – 16:15 (s 15 minútovou prestávkou).

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia “SNOEZELEN 1 –  Úvod do práce v multisenzorickom prostredí”, alebo “Teória práce v multisenzorickom prostredí”, prípadne iného ekvivalentného úvodného školenia k danej téme.

Obsahová náplň školenia:

  • predstavenie, zmapovanie potrieb účastníkov
  • stručné zhrnutie základných princípov prístupu Snoezelen
  • komentované videoukážky práce s klientmi v Snoezelen, využitie pomôcok, možnosti úprav podľa potrieb klientov s inými  preferenciami, čo funguje a čo robiť, keď niečo nefunguje
  • priestor na otázky, odpovedi, diskusiu a zdieľanie.

Na školenie Zdieľanie praxe Snoezelen nadväzujú nasledovné kurzy:

  • SNOEZELEN 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi, ktorého náplňou sú praktické ukážky práce v multisenzorickom prostredí. Záujemcom odporúčame absolvovať obe školenia, úvodnú i nadväznú prípravu so širšou paletou praktických ukážok tematických Snoezelen jednotiek.
  • SNOEZELEN 3 – Štrukturované (tématické) snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen, ktorý kladie dôraz na vytváranie štruktúrovaných jednotiek Snoezelen pre cieľové skupiny so strednou až ľahkou mierou postihnutia a pre prácu s ľuďmi bez postihnutia (alebo so špecifickými poruchami) a to formou praktických a zážitkových ukážok a prostredníctvom videí (jeseň 2020 nie je v ponuke).
  • SNOEZELEN 3 – Snoezelen s osobami s MP a VMP, ktorý je orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím.
  • SNOEZELEN 3 – Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik techník, s cieľom upevniť vedomosti z predchádzajúcich kurzov, rozšíriť schopností k vedeniu klienta pri aktivitách Snoezelenu, pre rôzne cieľové skupiny, nácviku vedenia aktivity v Snoezelen v skupinkách.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 39 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 20 (minimálny počet účastníkov: 8)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.Úhrada školenia/ webinára

Cena školenia/webinára sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia/webinára a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia/webinára, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia/webinára, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie/webinár, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.