Skip to main content

Zmyslové vnímanie má zmysel

Naše poslanie

V občianskom združení 3lobit podporujeme metódy práce, ktoré smerujú k plnohodnotnému osobnému prežívaniu a zlepšeniu kvality života u ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že prijímajúci a ľudský prístup, odbornosť a zodpovedajúca kvalifikácia sú základom úspešnej a zmysluplnej práce s deťmi, dospelými a seniormi, ktorí si zasluhujú špeciálnu pozornosť.

Čo robíme

Naše služby sú určené predovšetkým odborným pracovníkom a pedagógom, ktorí sa venujú ľuďom so špeciálnymi potrebami. Okrem školení zameraných na Snoezelen, senzorickú integráciu a zmyslové vnímanie prinášame odborné články, príklady dobrej praxe a tipy na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu.

V našom internetovom obchodíku Sensa-shop ponúkame jedinečné senzorické pomôcky vhodné na ergoterapiu, bazálnu stimuláciu, fyzioterapiu, logopédiu, zrakovú stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, reminiscenčnú terapiu či relaxáciu.

Pomáhame a radíme pri zariaďovaní multisenzorických (Snoezelen) miestností a prostredia pre metódu senzorickej integrácie.

Náš tím

Peter Meszaros
peter kto sme

Peter Mészáros
predseda združenia, štatutár

Podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnej ekonomiky. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Občianske združenie 3lobit+ 421 908 581 560
Dušan Alekša
dusan kto sme

Dušan Alakša
podpredseda združenia

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia (1997) pracoval na Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave-Ružinove a na jej detašovanom pracovisku v Dennom psychiatrickom stacionári v Podunajských Biskupiciach. Je absolventom výcviku skupinovej psychoterapie v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Od roku 2007 pôsobí v roli podpredsedu občianskeho združenia 3lobit. Od roku 2015 pracuje v súkromnej psychiatrickej ambulancii v Pezinku, kde sa okrem iného venuje aj problematike autizmu v dospievajúcom a dospelom veku. Úzko spolupracuje s viacerými zariadeniami sociálnych služieb v bratislavskom regióne.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 808 050
Jana Hrcova
janka hrcova kto sme

Jana Hrčová
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Ružomberku pri diagnostike a terapii porúch v senzorickej integrácii a senzomotorických funkcií. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s autizmom, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen - Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

Občianske združenie 3lobit+421 944 565 068
Dagmar Mega
dagmar mega kto sme

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Občianske združenie 3lobit+420 605 273 426
Ľuba Heinzlová
luba kto sme

Ľuba Heinzlová
produktový špecialista internetových obchodov so senzorickými pomôckami

Tvorí produktové portfólio našich internetových obchodov so senzorickými pomôckami. Poskytuje poradenstvo pri voľbe komponentov pre Snoezelen miestnosti a miestnosti pre metódu senzorickej integrácie, pripravuje kvalifikované ponuky pre zákazníkov. Je absolventkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Občianske združenie 3lobit+ 421 949 788 452
MIlan Ružička
Milan Kto sme

Milan Ružička
logistika

V rámci obchodnej operácie Sensa shop má na starosti logistiku tovaru a tvorbu grafických návrhov Snoezelen miestností. Logisticky sa spolupodieľa na realizácii školení. Študoval Fakultu riadenia na Vysokej škole ekonomickej v Košiciach.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 044 589

Správna rada

Anton Heretik, ml.

psychológ
predseda Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Elena Gallová Kriglerová

sociológ
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Monika Šikulová

pracovníčka v rozvojovej pomoci
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Právna forma

3lobit je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska a Českej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 9. 2004 pod číslom VVS/1-900/90-24393.

Sídlo združenia:
3lobit, o.z.
Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 30851491
DIČ: 2022514725
Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK7111000000002660752100