Skip to main content

Naše poslanie

Sme občianskym združením, ktorého poslaním je poskytovať spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom vlastnej ponuky terapeutických metód, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami.

 

Náš tím

Ľuba Heinzlová
luba kto sme

Ľuba Heinzlová
produktový špecialista internetového obchodu so senzorickými pomôckami

V 3lobite pôsobí ako produktová špecialistka, tvorí a zodpovedá za produktové portfólio našich internetových obchodov na Slovensku a v Českej republike. Poskytuje poradenstvo pri voľbe Snoezelen komponentov pre multisenzorické miestnosti, pripravuje kvalifikované ponuky pre klientov. Spolupodieľa sa na tvorbe a organizácii našich odborných vzdelávacích podujatí a je zodpovedná za on-line komunikáciu organizácie. Je absolventkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Občianske združenie 3lobit+ 421 949 788 452
Roman Meszároš
roman kto sme

Roman Mészáros
manažér internetového obchodu so senzorickými pomôckami

V 3lobite pôsobí ako manažér internetového obchodu so senzorickými pomôckami. Zodpovedá zvlášť za distribúciu, predaj, reklamácie a verejné obstarávania. Je absolventom štúdia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s titulom Bc.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 044 589
peter kto sme
peter kto sme

Peter Mészáros
predseda združenia, štatutár

Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako desať rokov, vedie občianske združenie 3lobit, podniká v oblasti predaja senzorických pomôcok pre ľudí so špeciálnymi potrebami a venuje sa pracovnej integrácii osôb s poruchami autistického spektra. Je vedúcim programu rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a v minulosti viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Občianske združenie 3lobit+ 421 908 581 560
Dušan Alekša
dusan kto sme

Dušan Alakša
podpredseda združenia

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia (1997) pracoval na Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave-Ružinove, v posledných rokoch predovšetkým na jej detašovanom pracovisku v Dennom psychiatrickom stacionári v Podunajských Biskupiciach. Je absolventom výcviku skupinovej psychoterapie v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie, pracuje i ako EEG-biofeedback terapeut. Ako psychiater a zároveň rodič syna s autizmom od roku 2007 pôsobí v roli programového riaditeľa občianskeho združenia 3lobit a odborného lektora Ligy za duševné zdravie. Vedie tiež špecializovanú psychiatrickú ambulanciu pre poruchy autistického spektra v dospievajúcom a dospelom veku, v rámci ktorej úzko spolupracuje s viacerými zariadeniami sociálnych služieb v bratislavskom regióne. Od januára 2015 pracuje v súkromnej psychiatrickej praxi v Pezinku.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 808 050
janka hrcova kto sme
janka hrcova kto sme

Jana Hrčová
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

Občianske združenie 3lobit+421 944 565 068
dagmar mega kto sme
dagmar mega kto sme

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Občianske združenie 3lobit+420 605 273 426

Správna rada

Anton Heretik, ml.

psychológ
predseda Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Elena Gallová Kriglerová

sociológ
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Monika Šikulová

pracovníčka v rozvojovej pomoci
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

 

 Výročné správy

Stiahnite si výročnú správu a zistite viac o našej činnosti. 

 

ikonka
2016
Občianske združenie 3lobit

 

ikonka
2015
Občianske združenie 3lobit

 

ikonka
2014
Občianske združenie 3lobit

 

ikonka
2013

 

Právna forma

3lobit je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska a Českej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 9. 2004 pod číslom VVS/1-900/90-24393.

 

Sídlo združenia:
Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 30851491
DIČ: 2022514725
Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK7111000000002660752100