Skip to main content

Zmyslové vnímanie má zmysel

Naše poslanie

V občianskom združení 3lobit podporujeme metódy práce, ktoré smerujú k plnohodnotnému osobnému prežívaniu a zlepšeniu kvality života u ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že prijímajúci a ľudský prístup, odbornosť a zodpovedajúca kvalifikácia sú základom úspešnej a zmysluplnej práce s deťmi, dospelými a seniormi, ktorí si zasluhujú špeciálnu pozornosť.

Čo robíme

Naše služby sú určené predovšetkým odborným pracovníkom a pedagógom, ktorí sa venujú ľuďom so špeciálnymi potrebami. Okrem školení zameraných na Snoezelen, senzorickú integráciu a zmyslové vnímanie prinášame odborné články, príklady dobrej praxe a tipy na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu.

V našom internetovom obchodíku Sensa-shop ponúkame jedinečné senzorické pomôcky vhodné na ergoterapiu, bazálnu stimuláciu, fyzioterapiu, logopédiu, zrakovú stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, reminiscenčnú terapiu či relaxáciu.

Pomáhame a radíme pri zariaďovaní multisenzorických (Snoezelen) miestností a prostredia pre metódu senzorickej integrácie.

Náš tím

Peter Meszaros
peter kto sme

Peter Mészáros
predseda združenia, štatutár

Podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnej ekonomiky. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Občianske združenie 3lobit+ 421 908 581 560
Dušan Alekša
dusan kto sme

Dušan Alakša
podpredseda združenia

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia (1997) pracoval na Psychiatrickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave-Ružinove a na jej detašovanom pracovisku v Dennom psychiatrickom stacionári v Podunajských Biskupiciach. Je absolventom výcviku skupinovej psychoterapie v Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. Od roku 2007 pôsobí v roli podpredsedu občianskeho združenia 3lobit. Od roku 2015 pracuje v súkromnej psychiatrickej ambulancii v Pezinku, kde sa okrem iného venuje aj problematike autizmu v dospievajúcom a dospelom veku. Úzko spolupracuje s viacerými zariadeniami sociálnych služieb v bratislavskom regióne.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 808 050
Jana Hrcova
janka hrcova kto sme

Jana Hrčová
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Ružomberku pri diagnostike a terapii porúch v senzorickej integrácii a senzomotorických funkcií. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s autizmom, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen - Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

Občianske združenie 3lobit+421 944 565 068
Dagmar Mega
dagmar mega kto sme

Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Občianske združenie 3lobit+420 605 273 426
MIlan Ružička
Milan Kto sme

Milan Ružička
logistika

V rámci obchodnej operácie Sensa shop má na starosti logistiku tovaru a tvorbu grafických návrhov Snoezelen miestností. Logisticky sa spolupodieľa na realizácii školení. Študoval Fakultu riadenia na Vysokej škole ekonomickej v Košiciach.

Občianske združenie 3lobit+ 421 948 044 589

Správna rada

Anton Heretik, ml.

psychológ
predseda Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Elena Gallová Kriglerová

sociológ
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Monika Šikulová

pracovníčka v rozvojovej pomoci
člen Správnej rady

Občianske združenie 3lobit

Právna forma

3lobit je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska a Českej republiky. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 9. 2004 pod číslom VVS/1-900/90-24393.

Sídlo združenia:
3lobit, o.z.
Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 30851491
DIČ: 2022514725
Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie
Názov banky: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK7111000000002660752100