Skip to main content
  • Typ podujatia
  • TÉMA ŠKOLENIA
  • MIESTO ŠKOLENIA
  • LEKTOR

NÁŠ ODBORNÝ TÍM

Jana Hrcova
jana sk

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
odborný garant vzdelávacích aktivít, lektor, konzultant, SI Pedagóg GSID®

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracuje so Sukromnym centrom specialnopedagogickeho poradenstva v Ruzomberku pri diagnostike a terapii poruch v senzorickej integracii a senzomotorickych funkcii.Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s autizmom, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association) a držiteľkou medzinárodného certifikátu Snoezelen - Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse. Držiteľka certifikátu Pedagogika senzorickej integrácie udeleného Nemeckou spoločnosťou senzorickej integrácie.

Občianske združenie 3lobit+421 944 565 068
Jana Strasilova
jana s. sk

Mgr. Jana Strašilová
lektor

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach - hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracováva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

Občianske združenie 3lobit+421 915 727 022
Dagmar Mega
dagmar sk

Mgr. Dagmar Mega
lektor, konzultant, networking

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii - Akropolis v Uherskom Hradišti - vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu - rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Občianske združenie 3lobit+420 605 273 426

REFERENCIE

ref 1 sk

“V mene mojom i pracovníkov CSS TAU Turie veľmi pekne ďakujem za podkladové materiály, aj za úžasný profesionálny prístup lektorky Jany Hrčovej. Prednáška bola vďaka jej osobným skúsenostiam i vysokej miere odbornosti pútavá a priniesla nové vedomosti a znalosti pre prácu s klientom.”

 

AUTOR CITÁTU: Ing. Elena Bohdalová, riaditeľka

ZARIADENIE: Centrum sociálnych služieb TAU

ref 3 sk

“Děkuji osobně ještě jednou za výborný a velmi přínosný seminář, nové poznatky, výbornou atmosféru.”

 

AUTOR CITÁTU: Radka Černá

ZARIADENIE: AUT – Centrum, o.p.s., Praha

ref 2 sk

“Váš kurz mně dal nové podněty k zamyšlení, jak využívat smyslovou integraci u dětí s PAS. Děkuji.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Klára Svobodová

ZARIADENIE: DOTYK II, o.p.s. – raná péče, Brno

ref 4 sk

“Ďakujeme lektorke Jane Hrčovej za nové odborné poznatky k využívaniu multisenzorického prístupu, relaxačných a terapeutických postupov. Zvlášť oceňujeme premostenie neurologických poznatkov s postupmi uplatňovanými v miestnosti Snoezelen. Rovnako zaujímavé a hodnotné boli ukážky a možnosti ich praktickej aplikácie.”

 

AUTOR CITÁTU: Mgr. Mária Benová

ZARIADENIE: Spojená škola internátna Hrdličkova, Bratislava

ref 5 sk

“Janka pre nás pripravila veľmi hodnotné Snoezelen školenie, na ktorom nám sprostredkovala poznatky obohatené o presvedčivé skúsenosti z práce s populáciou osôb s PAS. Je to jemná žienka, ktorá pristupuje k príprave kurzov veľmi svedomito a nič nenecháva na náhodu. Jej spôsob prezentácie problematiky je veľmi zrozumiteľný a nanajvýš užitočný v praxi. Kto pozorne vníma Janku naozaj všetkými zmyslami, dá si všetko do jasných súvislostí, a ak doposiaľ nevedel AKO, už vie, ak už vedel, VIE VIAC, príp. MÁ ISTOTU.
Ďakujeme za pekné školiace dni a príjemný tím. Tešíme sa na ďalšie.”

 

AUTOR CITÁTU: Andrea Šedibová

ZARIADENIE: SZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava