Skip to main content

SNOEZELEN 3 – Snoezelen so seniormi

Pokročilý kurz zameraný na prehĺbenie poznatkov z predošlých školení a získanie praktických zručností pre prácu se seniormi.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Snoezelen so seniormi

Termín školenia: 23.9.2023

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Spojená škola internátna, Trenčín

POZOR ZMENA: tento polrok školíme na Spojenej škole internátnej, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín-Zlatovce, mapa

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené pracovníkom zaradení sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a so seniormi s demenciou, prípadne iným záujemcom o túto problematiku. Podmienkou prihlásenia na školenie je absolvovanie predchádzajúcich školení – Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) a Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi, prípadne absolvovanie ekvivalentných kurzov. Absolvované kurzy účastník uvedie do prihlášky.

Obsahová náplň školenia:

Cieľom prehlbujúceho kurzu je rozšíriť teoretické znalosti a osvojiť si praktické zručnosti potrebné pre využívanie multisenzorického prostredia (Snoezelen) so seniormi s kognitívnym deficitom (s demenciou) aj bez kognitívneho deficitu, a u klientov v paliatívnej starostlivosti. Účastník získa vedomosti a zručnosti potrebné pre rozvoj práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) vo vlastnej praxi so seniormi tak, aby bola práca s klientom efektívna. Vie využiť Snoezelen ako prostriedok pre podporu a udržanie zachovaných kognitívnych a komunikačných zručností a sebestačnosti. Kurz je praktický a zážitkový. Umožňuje pracovníkovi v sociálnych službách naučiť sa ako úspešne využiť Snoezelen a jeho prvky na nadviazanie kontaktu, cielené vyvolanie spomienok, uplatnenie prvkov bazálnej stimulácie, reminiscencie a validácie, elimináciu problémového správania a obťažujúcich psychických stavov. Chceme tak posilniť osvojenie si praktických zručností a ich prepojenie s predchádzajúcim teoretickým základom.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).

Cena školenia: 99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a najmä neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú).

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na hrcova@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.