Skip to main content

CERTIFIKÁT KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ SNOEZELEN


Plný názov certifikátu: 

Certifikát kľúčových kompetencií pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)

Plný názov certifikátu v anglickom jazyku: 

Certificate of Key Competences for MSE (Snoezelen)

 • je viazaný na osobu, ktorá absolvovala kurzy Snoez ISnoez II, a ktorá absolvovala skúšku teoretických vedomostí a praktických spôsobilostí pre využívanie multisenzorického prostredia (Snoezelen).
 • dĺžka platnosti Certifikátu: 3 roky (potom opätovné overenie kompetencií)
 • O certifikáciu sa môžu prihlásiť uchádzači s rôznou kombináciou kurzov vrátane kurzov iných lektorov pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku. Tieto budú individuálne posúdené podľa konkrétnej náplne, časovej dotácie a ich vzájomnej previazanosti. 
 • Získanie Certifikátu je ďalej viazané na: 
  • získané SŠ alebo VŠ odborné vzdelanie: 
   • pedagogického smeru
   • v oblasti sociálnej práce
   • v oblasti zdravotníctva
  •  minimálne jednoročnú prax v odbornej práci s metódou Snoezelen 

Platí aspoň jednoročná prax na základe potvrdenia inštitúcie, v ktorej žiadateľ o certifikát pracuje so Snoezelen, a to formou čestného prehlásenia. 

Požiadavky na uchádzača na overenie kompetencií: skúška

(Skúške môže predchádzať ponuka supervízie alebo mentoringu, ak uchádzač prejaví záujem.)

Teoretická časť:  

(ústna forma osobne alebo online)

 • overenie teoretických vedomostí v oblasti filozofie Snoezelenu, špecifík práce s cieľovou skupinou, využívania pomôcok, neurofyziologické východiská, a iné. 

Praktická časť:

(osobne alebo prostredníctvom videa)

 • predloženie dvoch kazuistík alebo dvoch Snoezelen jednotiek pri splnení základných náležitostí kazuistiky a písomnej prípravy Snoezelen jednotky.  
 • pri prezentovaní Snoezelen jednotky prichádza do úvahy možnosť túto predviesť na niektorom z našich kurzov.

Výsledný dokument: 

 • Protokol o vykonaní skúšky aj s odporúčaním na čom má držiteľ certifikátu ďalej pracovať a v čom (v akých oblastiach) sa môže zlepšovať.
  • Certifikát kľúčových kompetencií pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)

Cena pre udelenie certifikátu kľúčových kompetencií: 99 Eur

Opätovné overenie kompetencií po troch rokoch platnosti Certifikátu. 

Pre držiteľov Certifikátu ponúkame kurzy, supervízie, alebo mentoring, aby mohli ďalej napredovať v čase od získania certifikácie až po jeho znovu-potvrdenie. Organizujeme odborné stretnutia zamerané na prezentáciu individuálnej praxe a zdieľanie skúseností.

Po overení kompetencie po troch rokoch je platnosť Certifikátu trvalá, bez potreby ďalšieho overovania kompetencií.  

Zoznam držiteľov certifikátu bude verejný a bude uvedený na našej internetovej stránke 3lobit.sk v podobe: 

Meno, Priezvisko, Profesia, Pracovná pozícia, Názov zariadenia, Mesto, Krajina

Odborný garant pre Certifikát kľúčových kompetencií: 

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse.