Skip to main content

Metodický deň

Metodický deň je určený pedagogickým a odborným zamestnancom materských škôl a 1. stupňa bežných základných škôl, ktorí chcú do vzdelávacieho procesu priniesť nové metódy  a aktivity pre komplexný rozvoj detí.

 

Počas jedného dňa Vám predstavíme multisenzorické prostredie Snoezelen:

  • ako inovatívny didaktický prostriedok,
  • ako formu stimulácie a rozvoja percepcie (nielen zrakovej a sluchovej),
  • ako vhodný prostriedok integrácie, začleňovania detí s poruchami a postihnutím medzi intaktné deti.

 

Počas metodického dňa budete mať možnosť zakúsiť ako prebieha terapia v Snoezelen miestnosti, a tiež sa oboznámite s viacerými senzorickými pomôckami.

 

Prečo robíme metodické dni:

V materských školách a základných školách postupne rastie počet integrovaných detí s postihnutím a tiež počet detí, ktorým sú diagnostikované rôzne poruchy: Aspergerov syndróm, ADD, ADHD, poruchy správania, deti z menej podnetného prostredia, a pod. Rovnako sa objavujú aj deti s deficitmi čiastkových funkcií, u ktorých, v prípade, že nie sú včas zachytené alebo vhodne posilňované, vzniká vyššie riziko vzniku špecifických porúch učenia po nástupe do školy.

 

Možno povedať, že súbežne dochádza k pohybu smerom k inováciám vo výchovno-vzdelávacom procese, k implementácii inovatívnych didaktických metód a postupov. Multisenzorické prostredie Snoezelen sa pre naše materské a základné školy dá považovať za jednu z nich. Snoezelen sa už stal akceptovanou metódou práce v špecializovaných zariadeniach ako sú špeciálne školy. Povedomie o koncepcii je pomerne dobré s výnimkou niektorých oblastí SR alebo niektorých typov zariadení ako sú práve materské školy a základné školy. V zahraničí sú multisenzorické prostredia bežne využívané aj v školách hlavného vzdelávacieho prúdu s veľmi dobrými výsledkami.

 

Prečo práve Snoezelen?

Zmyslové vnímanie je veľmi dôležitým, ak nie kľúčovým aspektom rozvoja dieťaťa. Najmä v predškolskom veku sa rozvíjajú niektoré funkcie, najmä vyššie zrakové a sluchové funkcie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre úspech dieťaťa pri nácviku čítania a písania. Mnohé deti predškolského a mladšieho školského veku sú však v súčasnosti prestimulované práve zrakovými a sluchovými informáciami, pričom ostatné zmyslové skúsenosti ustupujú do úzadia. Ich rozvoj sa preto stáva o to významnejší. Netreba rovnako zabudnúť na fakt, že pre dieťa je dnes nemenej dôležitá možnosť relaxácie a upokojenia, nielen jeho neustála aktivizácia a požadovanie výkonu a sústredenej práce.

 

Potenciál multisenzorického prostredia Snoezelen pre bežné školy hlavného vzdelávacieho prúdu

Jednou z možností, ako poskytnúť deťom v predškolskom veku netradičnú možnosť relaxácie, upokojenia veľmi aktívnych detí a zaujímavú formu stimulácie a získavania zmyslových skúseností zo všetkých zmyslov (nielen zrak, sluch alebo päť základných zmyslov, ale aj skúseností s vlastným telom, vnímanie vlastného tela – jeho polohy a pohybu) je práve koncepcia Snoezelen, ktorá sa realizuje v špecificky upravenom prostredí (multisenzorickej miestnosti). Multisenzorické prostredie je pre deti predškolského a školského veku aj zaujímavým obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu, kde si pomocou priameho zmyslového zážitku môžu osvojiť obsah vzdelávania. Pre pedagógov je to inovatívny didaktický prostriedok, ktorým môžu obohatiť svoju prácu.

 

 

Prihláste sa, ak máte záujem hosťovať metodický deň vo Vašom zariadení pre kolegov-pracovníkov z okolitých školských a predškolských zariadení. Podmienkou je existujúca multisenzorická miestnosť Snoezelen a ochota spolupodieľať sa s nami na organizácii dňa venovaného Snoezelenu. 

 

V prípade záujmu o účasť na metodickom dni kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.