Skip to main content

Akreditovaný vzdelávací program Snoezelen

Názov vzdelávacieho programu: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: Vzdelávanie obsahuje dva povinné moduly a jeden povinne voliteľný, prehlbujúci modul zameraný na prácu s cieľovými skupinami. Jeho rozsah je 60 hodín, z toho 44 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne.

Počet kreditov: 14 kreditov

Kategória pedagogického a odborného zamestnanca: učiteľ, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie

Cieľ a obsah vzdelávania:

Výsledkom vzdelávania je rozšírenie a prehĺbenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov potrebných pre prácu v multisenzorickom prostredí (Snoezelen), ktoré umožní naplno využiť potenciál multisenzorických prostredí (Snoezelen) a zefektívniť tak výchovno-vzdelávací proces detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie využívať a aplikovať koncepciu Snoezelen so svojimi deťmi/žiakmi/klientmi. Má kompetencie plánovať a budovať multisenzorickú miestnosť (Snoezelen) podľa špecifík svojej cieľovej skupiny. Má kompetencie diagnostikovať prejavy dieťaťa/žiaka v MSP a vykonať evaluáciu pobytov v MSP. Pedagogický zamestnanec má kompetencie využívať a prakticky aplikovať Snoezelen v rámci edukačného procesu (ako pedagogické podporné opatrenie) pre rozvoj percepčných, motorických, sociálnych, komunikačných, kognitívnych zručností, pre podporu tvorivosti a pre relaxáciu žiakov. Odborný zamestnanec má kompetenciu využívať a prakticky aplikovať Snoezelen ako prostriedok intervencie a podpory rozvoja zručností.

 

Vzdelávanie pozostáva z troch modulov, ktoré pozostávajú z dvojdenných školení:

(Presné termíny jednotlivých modulov sa dohodnú v priebehu vzdelávacieho programu)

Modul I: 20. – 21. septembra 2019

Teória práce  v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – historické, filozofické a neurofyziologické výhodiská Snoezelenu, multisenzorické prostredia a ich variabilita, komponenty, pomôcky a ich využitie, plánovanie a budovanie multisenzorických miestností (Snoezelen)

Modul II

Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi – organizácia a plánovanie Snoezelen jednotiek, realizácia Snoezelen jednotiek, špecifiká práce s ohľadom na oblasť využitia a cieľovú skupinu, efekt Snoezelenu, evaluácia a diagnostika v multisenzorickom prostredí

Modul III 

Modul IIIa: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi odborného zamestnanca – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v poradenstve a intervencii, využitie pri podpore jednotlivých oblastí schopností a zručností, riešenie problémových situácií

Modul IIIb: Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického zamestnanca – povinne voliteľný, prehlbujúci modul – Snoezelen v edukačnom procese, práca so skupinou, zameranie na využitie Snoezelenu na rozvoj jednotlivých oblastí. Riešenie problémových situácií.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávania:

  • 100% účasť na prezenčnej forme vzdelávania
  • Odovzdaný výstup z dištančnej formy vzdelávania
  • Úspešná prezentácia pred lektorom a účastníkmi aktualizačného vzdelávania
  • Absolvovanie vzdelávacieho programu v rozmedzí 10-tich mesiacov – ako ukladá vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní

Cena vzdelávacieho programu: 490 eur

Ak si zvolíte úhradu po častiach, vtedy prvá splátka vo výške 150 EUR je splatná pred začatím kurzu, druhá splátka vo výške 150 EUR je splatná po absolvovaní druhého modulu a posledná tretia splátka v zostávajúcej výške 190 EUR je splatná pred dátumom záverečnej skúšky.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Do kontinuálneho vzdelávania bude zaradený pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec  v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie bude formou písomnej prihlášky, ktorú môžete vyplniť  elektronicky alebo ručne.

 

Scan podpísanej prihlášky uložený v pdf formáte pošlite na hrcova@3lobit.sk

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

  • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
  • Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.