Skip to main content
Prečítajte si najnovšie články
Viac článkov

Názov článku: Podpora expresivity žiaka s poruchou autistického spektra prostredníctvom terapie senzorickej integrácie Abstrakt Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka. Predkladá prípadovú štúdiu žiaka s poruchou autistického spektra, u ktorého bola aplikovaná senzorická integrácia a poukazuje na prínos tejto formy terapie na daného žiaka. Kľúčové slová: žiak s poruchou autistického spektra, terapia, senzorická integrácia, expresivita. Abstract The paper focuses on the issue of sensory integration in pupils with autism spectrum disorders. In particular, it defines sensory integration therapy, putting it in context with the expressiveness of a person. It presents a case study of a pupil with with autism spectrum disorder in which sensory integration has been applied and points to the contribution of this form of therapy to the pupil. Keywords: pupil with autistm spectrum disorder, therapy, sensory integration, expressiveness. Úvod Senzorické odlišnosti a dysfunkcie sú spojené so základnými črtami autizmu (Schaaf, Mailloux, 2015). Schopnosť spracovať senzorické informácie je však pre náš vývin a fungovanie kľúčová. V tejto súvislosti sa opierame o základné postuláty teórie senzorickej integrácie formulované J. Ayres, ktorá tvrdí, že učenie je závislé na schopnosti spracovať prichádzajúce zmyslové informácie (z vonkajšieho prostredia aj z vlastného tela), čo nám umožňuje využiť ich k organizácii a plánovaniu adaptívneho správania. Ľudia s ťažkosťami v oblasti senzorickej integrácie majú problém produkovať adaptívne odpovede, čo má následne vplyv na učenie a správanie. Cielená […]

Čítaj viac

Na Slovensku a v Čechách sme zvyknutí na biele a tmavé multisenzorické miestnosti, no mať vodný Snoezelen je pomerne zriedkavé. Takýto Snoezelen sa nachádza v Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.

Čítaj viac
Prihláste sa na školenie
Viac podujatí
Pozrite si naše senzorické pomôcky
Viac pomôcok

NOVÉ POMÔCKY PRE METÓDU SI

Kúpiť 

NOVÉ POMÔCKY PRE SNOEZELEN

Kúpiť