Skip to main content

MUZIKOTERAPIA 1 – PÔSOBENIE ZVUKU A HUDBY

Na úvodnom školení k problematike Muzikoterapie získate poznatky o teoretických a historických východiskách muzikoterapie, dozviete sa, aký je rozdiel medzi muzikoterapiou, muzikofiletikou, hudobnou výchovou, hudobnou medicínou a sound healingom. Povieme si o rozdelení muzikoterapie, o jej základných prvkoch, definujeme si ciele a popíšeme muzikoterapeutický proces. Rozdelíme si hudobné nástroje a porozprávame si o tom, ako zvuk a hudba pôsobí na ľudský organizmus na jednotlivých úrovniach. Všetky teoretické informácie ukotvíme cez zážitkové aktivity a

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Muzikoterapia – Pôsobenie zvuku a hudby a ich využitie ako podporného intervenčného nástroja pri práci s deťmi a dospelými – základ

Termín školenia: 28.9.2024

Čas školenia: Od 8:30 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Bratislava, K centrum, Ďumbierska 10/a – pozrieť na mape.

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pre pracovníkov v oblasti školstva, sociálnej práce, aj iných pomáhajúcich profesií, ako aj všetkých, ktorí majú záujem získať vhľad do problematiky muzikoterapie a práce so zvukom a hudbou.

Obsahová náplň školenia:

Školenie je úvodom do témy muzikoterapie, na ktorom získate základné teoretické poznatky k tejto neverbálnej expresívnej metóde. Budeme hovoriť o základných prvkoch, s ktorými v muzikoterapii pracujeme, o rozdelení muzikoterapie, ako aj o neurofyziologických východiskách pôsobenia zvuku a hudby na ľudský organizmus. Definujeme si muzikoterapeutické ciele, muzikoterapeutický proces a jeho fázy, popíšeme základné muzikoterapeutické postupy. Povieme si o rozdelení hudobných nástrojov. A všetky informácie si ukotvíme v praktických zážitkových aktivitách.

Na školenie Muzikoterapia – základ nadväzuje kurz Muzikoterapia – rozširujúci a Muzikoterapia – prehlbujúci kurz, ktorých náplňou je rozšírenie informácií o pôsobení zvuku a hudby, využitie muzikoterapeutických techník pri práci s deťmi a dospelými, prepájanie muzikoterapie s inými intervenčnými prístupmi, vždy s množstvom praktických zážitkových aktivít. Záujemcom odporúčame absolvovať všetky školenia.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia:

99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály. Školenia prebieha v K centre v muzikoterapeutickej miestnosti. Obed si hradí účastník sám.

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 915 905 699 alebo na stefancik@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Zuzanu Rajčániovú na info@kcentrum.sk. , prípadne telefonicky na čísle +421 907 120 228.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Zuzana Rajčániová

Je riaditeľkou K centra v Bratislave. Už 12 rokov sprevádza rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, ale nielen ich, pri hľadaní odpovede na otázku, čo potrebujú, aby mohli viesť čo najplnohodnotnejší život…

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor klinická logopédia. Už počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako vychovávateľ – špeciálny pedagóg v ZŠ pri DFNsP v Bratislave na oddelení detskej onkológie. Po skončení pôsobila ako logopéd v Rehabilitačnom centre Harmony a v Alma centre pre zdravý vývin. Po materskej dovolenke prácu logopéda ukončila. Kurz Bazálnej stimulácie ju nasmeroval k cieľovej skupine ľudí so špeciálnymi potrebami. Variabilita ich ťažkostí ju viedla k ďalšiemu vzdelávaniu s cieľom kompetentným spôsobom ich podporovať na ich ceste k rozvoju a čo najkvalitnejšiemu životu.

Od roku 2012 absolvovala viaceré kurzy:

 • Bazálna stimulácia ® – základný, nadstavbový a prehlbujúci kurz
 • Snoezelen – základný, metodický, rozširujúci a špecializačný kurz
 • Muzikoterapia – praktický kurz, systémická MT, celostný prístup v MT I. a II., dlhodobý MT výcvik , Tibetian Singing Bowls Massage
 • Handle ® – úvod a základy
 • BabySoma ® – vývin pohybu v prvom roku života – východisko neskoršieho vnímania a učenia
 • Aromaterapia a holistická aromaterapeutická masáž
 • Senzorická integrácia ® – intro
 • Základy stimulácie zraku
 • JIAS – individualizovaná auditívna stimulácia
 • INPP – školský program
 • EEG Biofeedback I., II. stupeň a tréning alfa
 • Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku
 • Podpora rozvoja komunikácie detí s ťažkým viacnásobným postihnutím 
 • Baby Massage – masáž detí a kojencov
 • Základy metamorfnej techniky – moduly I. – Základy teórie a praxe, modul II. – Uvedomenie. Čo sa deje v prenatále.

Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.