Skip to main content

Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov

Spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím (k mentálnemu postihnutiu pridružené telesné, zmyslové, zdravotné postihnutia a poruchy autistického spektra).

Zložkami Spojenej školy internátnej sú špeciálna základná škola, špeciálna materská škola, praktická škola. Súčasťou školy je školský internát a školský klub detí. Školu navštevuje 147 žiakov. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Korušiaková

E-mail: janakorusiakova@gmail.com

Multisenzorická miestnosť

Na škole sa nachádza jedna multisenzorická miestnosť. Zvolili sme zmiešané multisenzorické prostredie pre jeho variabilitu a flexibilitu.

Vybavenie miestnosti

 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom
 • obrovský bublinkový valec
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • projektor Super Solar 100C
 • obrázkové kotúče – vesmírny rituál, veľryby, pri mori
 • kotúče s tekutinou – jemné farby, sýte farby, oranžová/žltá
 • prvky dotykovej steny
 • dotykové vankúšiky
 • balančná kolíska
 • loptičkový bazén
 • aromadifuzér Oáza

Klienti

Žiaci so stredne ťažkým, ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame od roku 2011 ako pedagogicko-podporný prístup. V miestnosti sa usilujeme rozvíjať zmyslové vnímanie, motoriku a komunikačné zručnosti. Miestnosť tiež využívame s cieľom navodiť u žiakov relaxáciu a uvoľnenie a zredukovať agresívne a autoagresívne prejavy.

Edukácia žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím vyžaduje jedinečný, premyslený, cielený prístup, ktorý je najviac zameraný na stimuláciu motoriky a vnímania. Pedagogicko-podporný prístup nám umožňuje čo najlepšie a najefektívnejšie využiť koncepciu Snoezelen v praxi.

V multisenzorickej miestnosti realizujeme individuálne aj skupinové aktivity. Individuálnu formu využíva najmä školská logopédka a školská psychologička. Snoezelen využívajú ako prostredie, ktoré stimuluje a zároveň pôsobí upokojujúco. Skupinovú formu využívajú triedni učitelia pri rôznych predmetoch s cieľom stimulovať, posilniť vnímanie a motoriku.

Snoezelen predovšetkým podporuje vnímanie a motoriku. Ak stimulujeme tieto dve oblasti osobnosti, žiak sa tzv. „naštartuje“, zlepší sa jeho koncentrácia, intenzívnejšie prijíma podnety, rozvíjajú sa jeho kognitívne procesy. Začína si uvedomovať seba a svoje okolie. Snaží sa ho zmeniť  – púšťať rôzne komponenty. Tým sa podporuje jeho sebarealizácia. Chce dávať najavo radosť, čo vedie k rozvoju komunikácie a rečového prejavu. Žiak sa naučí (vďaka prostrediu a jeho komponentom) uvoľniť sa a tým aj relaxovať, čo je dôležité pri všetkých diagnózach vyplývajúcich z viacnásobného postihnutia.

Okrem Snoezelen metódy v miestnosti realizujeme bazálnu stimuláciu, muzikoterapiu a biblioterapiu.