Skip to main content

Základná škola, Komenského 6, Žďár nad Sázavou

Škola poskytuje žiakom základné vzdelanie v základnej škole a základnej škole špeciálnej. Zriaďuje bežné triedy a triedy pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Škola má tiež prípravné ročníky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Široká ponuka individuálnych programov umožňuje prispôsobiť vzdelávanie potrebám každého žiaka. Budova školy je bezbariérová a poskytuje kvalitné zázemie pre vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím. Škola ponúka rôzne doplnkové terapie, krúžky a ďalšie voľnočasové aktivity. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Dana Bučková, pedagóg základnej školy špeciálnej

E-mail: dbuckova@3zszdar.cz

Snoezelen miestnosť

V škole máme od roku 2009 zriadenú jednu multisenzorickú miestnosť s vodným lôžkom, svetelnými efektmi a ďalšími pomôckami pre rozvoj zmyslového vnímania. Vybavenie miestnosti bolo zakúpené v rámci projektu financovaného z fondov EÚ.

Vybavenie miestnosti

 • vodné lôžko
 • optické vlákna
 • vodný valec
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • premietacie plátno
 • solárne kamene
 • plazmová lampa
 • lávové kamene
 • vibračný strojček
 • CD prehrávač a CD s relaxačnou hudbou
 • detské hudobné nástroje
 • hmatové disky
 • hmatové pexeso
 • masážni ježkovia a loptičky
 • aromalampa
 • bublinkovač
 • polohovacie vaky
 • hojdačka
 • pomôcky na bazálnu stimuláciu

Klienti

Žiaci s rôznou formou a hĺbkou postihnutia i jedinci bez postihnutia. Medzi žiakmi sa nachádzajú deti s mentálnym, viacnásobným, telesným, zrakovým postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchami správania, špecifickými vývojovými poruchami učenia a psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelenu

V miestnosti realizujeme pedagogické, terapeutické i voľnočasové aktivity individuálnou aj skupinovou formou. Cieľom pobytov v miestnosti je stimulovať zmysly, zlepšiť komunikáciu, kognitívne i motorické schopnosti, prehĺbiť vzťahy s okolím, posilniť samostatnosť, rozvíjať tvorivosť, predĺžiť dobu sústredenia, navodiť stav uvoľnenia a znížiť frekvenciu a mieru agresívnych a autoagresívnych prejavov. Snoezelen prispieva k upokojeniu, uvoľneniu, odstráneniu nežiadúcich prejavov, zlepšeniu pozornosti a komunikácie. Multisenzorickú miestnosť využívame tiež na bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť