Skip to main content

Domov sociálnych služieb, Giraltovce

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku pre deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 s kapacitou 121.

Sociálnu službu poskytuje ambulantnou a pobytovou (celoročná, týždenná) formou. Veková skladba prijímateľov sociálnej služby je rôznorodá (od 11 rokov do 39 rokov), z hľadiska mobility je 76 mobilných klientov, 11 ťažko mobilných klientov a 34 imobilných klientov. 105 klientov je pozbavených spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, 4 klienti sú s obmedzením spôsobilosti na právne úkony. Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou je 3. Z hľadiska klasifikácie mentálneho postihnutia (MP) máme v DSS 5 klientov s ľahkým MP, 57 klientov so stredne ťažkým MP, 53 klientov s ťažkým MP, 6 klientov s hlbokým MP. V DSS pracuje 87,5 pracovníkov na základe schválenej organizačnej štruktúry (osobitný útvar riaditeľa – 2, úsek ekonomický a vnútornej prevádzky – 19,5, úsek výchovy, sociálnej práce a ergoterapie – 17, úsek opatrovateľskej starostlivosti – 37, úsek stravovacej prevádzky – 9 a organizačná jednotka útulok – 3). Viac na: www.dssgiraltovce.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Jurčová – sociálny pracovník

E-mail: jurcova@dssgiraltovce.sk, dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk

Tel./fax: 054/732255

Snoezelen miestnosť

Od roku 2008 využívame multisenzorickú miestnosť ladenú do biela.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • zrkadlová guľa s farebným reflektorom
 • vodné valce
 • vodná fontána
 • svietiace hviezdy
 • CD prehrávač a CD s upokojujúcou hudbou a rozprávkami
 • zvukové hračky
 • plyšové hračky
 • dotykové materiály – hubky, žinka, loptičky
 • balančná kolíska
 • závesný batoh
 • hojdací koník
 • fit lopta
 • hojdací vak
 • polohovacie vaky
 • guľôčkový bazén
 • aromalampa
 • vonné sviečky a tyčinky
 • rôzne vône – koreniny, škorica, klinček, badyán, med, citrón, soľ, cukor

Klienti

Deti a dospelí s detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, mentálnym postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchami správania či psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako voľnočasovú i terapeutickú aktivitu s cieľom rozvíjať všestranné schopnosti klientov. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové aktivity. Snoezelen prispieva k zlepšeniu vzťahu medzi klientom a terapeutom, k zníženiu agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania, k rozvoju schopnosti relaxácie a uvoľnenia. Pobyty v multisenzorickej miestnosti vedú k badateľným zmenám zdravotného stavu. Multisenzorickú miestnosť využívame aj na bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, fyzioterapiu, kanisterapiu a biblioterapiu.