Skip to main content

Domov pre osoby so zdravotným postihnutím Leontýn, Křivoklát

Domov Leontýn je príspevkovou organizáciou. Cieľovou skupinou domova sú osoby od 11 rokov, ktoré majú zníženú sebestačnosť a zníženú schopnosť alebo zručnosť uplatňovať vlastné práva z dôvodu mentálneho postihnutia, a ktorých situácia si vyžaduje pravidelnú podporu inej fyzickej osoby.

Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Dana Zímová, riaditeľka

E-mail: zimova@leontyn.cz

Tel: +420 313 559 097, +420 737 086 192

Snoezelen miestnosť

V posledných dňoch v septembri 2005 bola dokončená relaxačná a terapeutická miestnosť Snoezelen v kombinácii s bielou izbou, ktorú chápeme ako:

  • náplň prežívania času,
  • prostriedok uvoľnenia,
  • rešpektovanie záujmov ťažko postihnutých ľudí,
  • psychorelaxačnú a stimulačnú miestnosť.

V relaxačnej a terapeutickej miestnosti Snoezelen využívame skúsenosti získané na seminároch z muzikoterapie, aromaterapie, bazálnej stimulácie, atď. Hlavne však vychádzame z potrieb a prežívania jednotlivých klientov, ktoré sú u každého starostlivo zaznamenávané. V zatemnenej psychorelaxačnej miestnosti sa klienti môžu preniesť do sveta zvukov, farieb, svetiel, vôní, chutí a fantázie. Uplatňujú sa tu štyri základné farby (červená, modrá, zelená, žltá) a v týchto farbách sú aj tri druhy plošných tlačidiel, ktoré môžu ľahko ovládať aj ľudia s ťažším pohybovým postihnutím.

Zo svetelných efektov je možné ponúknuť:

  • svietiaci koberček (vyzerá ako hviezdne nebo),
  • tekutý obraz na stene,
  • ultrafialové svetlo (hadice a farebné tyčinky),
  • svetelné škvrny na stenách (menia svoju farbu),
  • mobilné farebne a funkčne odlišné lampy.

Ďalšie terapeutické pomôcky

Loptičky s rôznou štruktúrou, pomôcky podporujúce fixáciu očí, jemnú motoriku, masážne pomôcky, aromatické pomôcky, farebné šnúrky, vlákna, krúžky, pomôcky na chuťové podnety. Tento stav nie je konečný, postupne sa pomôcky dopĺňajú podľa potrieb klientov. Všetky tieto prvky je možné navzájom rôzne kombinovať tak, že každá návšteva relaxačnej a terapeutickej izby Snoezelen prinesie niečo nové a ukáže ďalšie možnosti využitia.

Vo svojej podstate je to veľmi zložité zariadenie, ktoré je zamerané na vytváranie stimulov pre zrakové a priestorové vnímanie, umožňuje uvoľnenie alebo aktiváciu, podľa potreby možno atmosféru dokresliť relaxačnou hudbou a ďalšími zvukmi ako šumenie vĺn, kvapky dažďa, ozvy srdca, ktoré ovplyvňujú psychiku klientov. Súbor voľne prenosných farebných tlačidiel a páčok dovoľuje jeho návštevníkom v spolupráci s terapeutom podľa ich možností vstupovať do deja, vytvoriť si prostredie zodpovedajúce ich fantázii, nálade a potrebám. Podporuje ich pohybovú a duševnú aktivitu. Rozvíja schopnosť zrakovej kontroly a cielených pohybov bez nárokov na jemnú motoriku, ktorá je u ťažko postihnutých najviac obmedzená. Aj tu je však dôležitá maximálna voľnosť pri voľbe vnemov (nenútiť svoje predstavy, ale vychádzať z jeho voľby, a tú prípadne rozšíriť, rozvíjať alebo postupne prechádzať od jedného prvku k druhému).

Takmer všetci ľudia s najhlbším mentálnym postihnutím žijú v štádiu vnímania viazaného výlučne na telo, tzn. vnímajú dotykom, cítia, ochutnávajú, väčšinou vidia a počujú. Vzniká pocit ,,príjemné” alebo ,,nepríjemné”. Svet najťažšie postihnutých ľudí je tak iný, môžeme však do neho preniknúť, ak vieme nájsť správne ,,dvere”.

Klienti

Osoby s mentálnym, viacnásobným, telesným, sluchovým postihnutím, poruchou autistického spektra alebo psychiatrickou diagnózou od 11 rokov, seniori s demenciou.

Využitie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú aktivitu, voľnočasovú aktivitu i pedagogicko-podporný prostriedok. Pobyty v miestnosti vedú k zlepšeniu sústredenia, upokojeniu, rozvoju motoriky a ponúkajú zaujímavú možnosť trávenia voľného času. Miestnosť využívame aj na bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu a fyzioterapiu.