Skip to main content

AKROPOLIS, o.s., Uherské Hradiště

Akropolis je vzdelávacie, rodinné a dobrovoľnícke centrum. Občianske združenie AKROPOLIS, o.s. je neštátna nezisková organizácia, ktorej poslaním je poskytnúť rodičom s malými deťmi a ľuďom starajúcim sa o osobu blízku možnosť aktívneho využitia voľného času a možnosť ďalšieho vzdelávania.

Občianske združenie je prevádzkovateľom centra AKROPOLIS, v ktorom je integrovaná herňa, miestnosť pre kreatívne činnosti, učebňa a telocvičňa. To umožňuje realizáciu kurzov, seminárov a prednášok pre dospelých súčasne so službou stráženia detí v priebehu týchto aktivít. Viac informácií o organizácii nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Bc. Bohdana Krystková, vedúca centra

E-mail: info@akropolis-uh.cz

Snoezelen miestnosti

Máme 3 Snoezelen miestnosti:

 • biela Snoezelen
 • interaktívna / mäkká Snoezelen
 • tmavá / čierna Snoezelen

Prvú miestnosť – mäkkú Snoezelen sme otvorili v decembri 2009.

Vybavenie miestností

 • bublinkové valce
 • optické vlákna
 • Space projektor s tekutými kotúčmi
 • zrkadlové gule s reflektormi
 • loptičkový bazén
 • zrkadlá
 • lávové lampy
 • mäkké podložky, vankúše a vaky na sedenie a ležanie
 • hviezdne nebo
 • Orffove nástroje
 • Djembé
 • tibetské misy
 • zvonkohry
 • sundrum
 • hmatové panely
 • hmatové loptičky
 • kefky
 • pomôcky pre úchop
 • kinetický piesok
 • závesná hojdačka
 • molitanová zostava
 • nášľapné kamene
 • masážny chodníček
 • balančné lopty
 • čuchové škatuľky
 • plazmová guľa

Klienti

Deti, mládež, dospelí i seniori bez postihnutia aj so zdravotným znevýhodnením. Pracujeme s intaktnou populáciou a s klientmi s poruchou autistického spektra, špecifickými vývojovými poruchami učenia, poruchami správania a seniormi s demenciou.

Využívanie Snoezelenu

V miestnostiach sú vedené individuálne i skupinové pobyty, snažíme sa tiež zapájať členov rodiny. Snoezelen využívame s cieľom stimulovať zmysly, zlepšovať komunikáciu, kognitívne schopnosti, interakciu s prostredím, zvyšovať spontánnosť, posilniť koncentráciu a predstavivosť, prehĺbiť vzťahy, navodiť stav relaxácie a znížiť mieru agresívneho a autoagresívneho správania. Pripravujeme pravidelné programy pre školy, ktoré sú už priamo zamerané na poruchy správania, učenia (ADHD, DYS), adaptačné pobyty, začleňovanie do kolektívu. Vždy komunikujeme s pedagógom a školským psychológom a nastavujeme presný program pre danú skupinu. Z každého programu je vedený výstup, ktorý je s pedagógom i psychológom konzultovaný a následne sa dohovárame na ďalšom postupe a práci v Snoezelene. Miestnosti využívame tiež na bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.

 

Uložiť