Skip to main content

Využitie Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text sa sústredí na využívanie multisenzorického prostredia u cieľovej skupiny pacientov s psychiatrickými diagnózami. V článku nájdete zhrnutie pilotného výskumu, ktorý sa venoval vplyvom Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Štúdia preukázala pozitívne krátkodobé účinky Snoezelenu akými sú posilnenie pocitu pokoja, relaxácie, optimizmu či koncentrácie.

Snoezelen má v psychiatrických zariadeniach v zahraničí pomerne dlhú tradíciu, ale v porovnaní s inými cieľovými skupinami (jednotlivci s postihnutím, ľudia s demenciou) nie je tak rozšírený.

V psychiatrických zariadeniach pre deti, mládež a dospelých sa Snoezelen využíva najmä ako relaxačná aktivita a na doplnenie všedného dňa. Na priamu terapeutickú prácu sa Snoezelen využíva veľmi málo.

Stres, hluk a rôzne požiadavky na pacientov na klinike ich často privádzajú na hranice ich výkonnosti. Snoezelen sa ukazuje ako vhodná protiváha na vyváženie náročného a výrazne štruktúrovaného dňa na klinike.

Zážitok z pokojného prostredia je neodmysliteľnou súčasťou všedného dňa, môcť takpovediac znovu sa naučiť zmysluplne zaobchádzať s prostredím, ľuďmi a predmetmi, vedie k prijatiu Snoezelenu v tejto oblasti. Snoezelen je upokojujúci a upokojujúce elementy v prostredí ho robia najmä u úzkostlivých ľudí menej hrozivým. Taktiež spôsob akým sa zlepšuje vnímanie prostredia môže rozšíriť obzor človeka o okolitom svete.

Zatiaľ čo v oblasti psychiatrie dospelých sa miestnosti využívajú ako otvorené relaxačné miestnosti, v oblasti detskej psychiatrie sa objavujú aj aplikácie voľnočasovej pedagogiky. Sú to cielenejšie ponuky na relaxáciu, ktoré sú v najširšom zmysle časťou terapeutickej práce.

Z tejto oblasti nie je k dispozícii mnoho výskumných štúdií, ktoré by sa zaoberali pozitívnymi vplyvmi a významom Snoezelenu na osobnosť, správanie alebo kvalitu života jednotlivcov s psychiatrickou diagnózou. Schwanecke (2004) ako jednu z príčin nedostatku vedeckých poznatkov k danej problematike uvádza skepticizmus lekárov a klinických terapeutov.

Aby sme preukázali opodstatnenie tejto koncepcie, predstavíme aspoň jednu štúdiu, ktorej predmetom boli jednotlivci vyššie spomenutej cieľovej skupiny.

Reddon et al. (2004) realizoval výskum u 50 dospelých psychiatrických pacientov a 50 zamestnancov nemocnice. Cieľom výskumu bolo počas jednej Snoezelen jednotky zistiť fyziologické a psychologické vplyvy na obidve skupiny. Pred vstupom do miestnosti a po ukončení Snoezelen jednotky, ktorá trvala 20 minút, boli merané fyziologické funkcie (pulz, okysličenie krvi a elektrodermálne reakcie – tie popisovať nebudeme) u obidvoch skupín. Na základe meraní u pacientov možno konštatovať upokojenie po Snoezelen jednotke, čo sa prezentuje znížením pulzu.

Na zistenie psychologických vplyvov bol použitý dotazník s deviatimi položkami, ktorý obidve skupiny vyplnili po ukončení 30-minútovej Snoezelen jednotky. Mali ohodnotiť ako sa cítia v porovnaní s časom pred vstupom do miestnosti. Dotazník obsahoval týchto deväť položiek: ospalý-čulý, pasívny-aktívny, napätý-zrelaxovaný, veselý-depresívny, pesimistický-optimistický, pokojný-vystresovaný, zdržanlivý-otvorený, príjemne-nepríjemne, sústredený-neschopný koncentrovať sa. Vo všeobecnosti odpovede v dotazníkoch vykazovali pozitívny vplyv pre obidve skupiny. Jednotlivci sa po Snoezelene cítili viac zrelaxovaní, veselí, pasívni, ospalí, optimistickí, koncentrovaní a pokojní.

Táto štúdia preukazuje pozitívne krátkodobé vplyvy Snoezelenu na fyziologické a psychologické funkcie jednotlivcov. Potrebný je ale ďalší výskum, ktorý by preukázal aj dlhodobé pozitívne efekty. Preto by mal byť Snoezelen ľahšie prístupný pre túto populáciu a mal by byť pravidelne realizovaný.

 

Autorka: PaedDr. Jana Hrčová

Zdroje:

HULSEGGE, J., VERHEUL, A.: 1997. Snoezelen – eine andere Welt. 6. Auflage. Marburg/Lahn: Lebenshilfe-Verlag, 1997. 195 s. ISBN 3-88617-091-8

REDDON, R. J. et al.: 2004 Immediate Effects of Snoezelen Treatment on Adult Psychiatric Patients and Community Controls. In: Current Psychology. Roč. 23, č. 3. 2004. s. 225 – 237. ISSN 1046-1310

SCHWANECKE, F.: 2004. Snoezelen Möglichkeiten und Grenzen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2004. 160 s. ISBN 3-88617-310-0

Zdroj ilustračného obrázku: mcabelgique.weebly.com