Skip to main content

SENZORICKÉ DYSFUNKCIE U DETÍ S AUTIZMOM

Senzorické dysfunkcie
Senzorické dysfunkcie sa vyskytujú takmer u každého dieťaťa s PAS a majú priamy dopad na jeho učenie a správanie. Zámerom príspevku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je poukázať na tieto prepojenia a dopady senzorických dysfunkcií na fungovanie detí s PAS prostredníctvom prehľadu výskumných štúdií, ktoré tieto súvislosti skúmali....

Snoezelen a trauma

Štúdia informuje o prínose multisenzorického prostredia pre klientov s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na zmyslové spracovanie klientov a demonštruje, akým spôsobom môže Snoezelen prispieť k odstráneniu týchto nežiadúcich symptómov. V závere textu nájdete kazuistiky niekoľkých klientov, ktorým práca v multisenzorickej miestnosti pomohla vyrovnať sa s traumatizujúcou skúsenosťou....

Senzorická stimulácia (Snoezelen) ako potenciálna stratégia pre liečbu chronickej bolesti

Text sumarizuje jednu z prvých štúdií, ktoré skúmali efektivitu metódy Snoezelen u ľudí trpiacich chronickou bolesťou. Výsledky poukazujú na to, že u pacientov, ktorí využívali multisenzorickú miestnosť došlo k jednoznačnému poklesu úrovne pociťovanej bolesti. Zároveň sa u nich prejavili ďalšie pozitívne efekty súvisiace s využívaním multisenzorického prostredia, napríklad zlepšenie spánku či zvýšenie úrovne potešenia....

Náhodný kontrolný experiment v oblasti paliatívnej starostlivosti a chronickej bolesti

Text nás oboznamuje s výsledkami jedného z výskumov pôsobenia multisenzorickej miestnosti na pacientov s chronickou bolesťou. Štúdia porovnávala účinky metódy Snoezelen s inými relaxačnými technikami. U skupiny, ktorá absolvovala stretnutia v multisenzorickej miestnosti, sa prejavili výraznejšie pozitívne efekty nielen v úrovni pociťovanej bolesti, ale aj v oblastiach ako sebadôvera či kvalita života....

Skúsenosti matiek s kojením dieťaťa v Snoezelen miestnosti

V texte nájdete bližšie informácie o jednom z prvých výskumov zameraných na využívanie Snoezelen miestnosti kojacimi matkami. Štúdia bola realizovaná v nemocnici, kde mali matky s novorodencami do miestnosti voľný prístup. Výsledky štúdie dokázali, že využívanie multisenzorického prostredia malo pozitívny efekt na matku i dieťa, a pomohlo pri prekonaní počiatočných problémov pri kojení....

Využitie Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text sa sústredí na využívanie multisenzorického prostredia u cieľovej skupiny pacientov s psychiatrickými diagnózami. V článku nájdete zhrnutie pilotného výskumu, ktorý sa venoval vplyvom Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Štúdia preukázala pozitívne krátkodobé účinky Snoezelenu akými sú posilnenie pocitu pokoja, relaxácie, optimizmu či koncentrácie....

Ako Snoezelen ovplyvnil starostlivosť na psychogeriatrických oddeleniach v Nemocnici sv. Anny

Príspevok ukazuje, akým spôsobom možno filozofiu a princípy metódy Snoezelen zahrnúť do bežnej starostlivosti o klientov s demenciou. Autor vysvetľuje, že na dosiahnutie zmeny v živote klientov by mali pobyty v špeciálne vybavenej miestnosti dopĺňať ďalšie senzorické činnosti, ktoré sa stanú súčasťou dennej reality klientov. V texte nájdete početné príklady praktických úprav prostredia či nápaditých zmyslových aktivít, ktoré vám pomôžu obohatiť život vašich klientov a spomaliť postup demencie....

Vplyv Snoezelenu, integrovaného do 24-hodinovej starostlivosti o klientov s demenciou, na správanie a náladu

Hĺbková štúdia sa zamerala na efekty, ktoré u klientov s demenciou vyvolala aplikácia metódy Snoezelen. Autori argumentujú, že na dosiahnutie dostatočne výraznej a trvalej zmeny v správaní pacientov bolo nevyhnutné, aby sa Snoezelen prístup stal súčasťou všetkých denných aktivít klientov. Autori sa rozhodli zahrnúť senzorické aktivity do všednej reality klientov. To prispelo k zmierneniu prejavov agresie, rebélie, straty citu pre dekórum, apatie, depresie a ďalších problematických prejavov, ktoré sa objavujú u pacientov s demenciou....