Skip to main content

SENZORICKÉ DYSFUNKCIE U DETÍ S AUTIZMOM

Senzorické dysfunkcie
Senzorické dysfunkcie sa vyskytujú takmer u každého dieťaťa s PAS a majú priamy dopad na jeho učenie a správanie. Zámerom príspevku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je poukázať na tieto prepojenia a dopady senzorických dysfunkcií na fungovanie detí s PAS prostredníctvom prehľadu výskumných štúdií, ktoré…...

Snoezelen a trauma

Štúdia informuje o prínose multisenzorického prostredia pre klientov s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na zmyslové spracovanie klientov a demonštruje, akým spôsobom môže Snoezelen prispieť k odstráneniu týchto nežiadúcich symptómov. V závere textu nájdete kazuistiky niekoľkých klientov, ktorým práca…...

Využitie Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text sa sústredí na využívanie multisenzorického prostredia u cieľovej skupiny pacientov s psychiatrickými diagnózami. V článku nájdete zhrnutie pilotného výskumu, ktorý sa venoval vplyvom Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Štúdia preukázala pozitívne krátkodobé účinky Snoezelenu akými sú posilnenie pocitu…...