Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA POZITÍVNE OVPLYVŇUJE AJ PRÁCU V TRIEDE

Na chlapcovi sme videli veľký pokrok. Bol pozornejší, živší, začal sám verbalizovať, objavili sa uňho dokonca emócie – úsmev, spokojnosť, záujem o činnosť. Lepšie reagoval na pani učiteľku, už mu nemusela štyrikrát zopakovať inštrukciu, stačilo raz. Oveľa zrozumiteľnejšie verbalizoval, bolo mu lepšie rozumieť. Článok opisuje praktickú skúsenosť špeciálnej pedagogičky Jany Hrčovej pri použití metódy senzorickej integrácie (SI) u dieťaťa s autizmom a poruchou senzorickej integrácie. Praktická intervencia prebiehala v špeciálnej miestnosti pre senzorickú integráciu na Spojenej škole v Ružomberku. Vybavenie miestnosti…...

MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ NAPOMÁHA V PREDCHÁDZANÍ PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA

Pri práci s našimi klientmi sa snažíme predchádzať vzniku agresie. Eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nesprávne jedlo alebo nevhodné správanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problémovému správaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a upokojeniu. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domove pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praha Janou Biňovcovou. Predstavte nám, prosím, zariadenie Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje…...

TMAVÁ MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ STIMULUJE KLIENTOV K REAKCIÁM

V tmavom Snoezelene sú všetky podnety výraznejšie. Farby sú tu tak intenzívne, že nenechajú klienta len tak sedieť. Často sa stáva, že klienti nemajú o predmet v bežnom prostredí záujem, no v tmavej miestnosti je pre nich daný podnet taký silný, že ich stimuluje k reakcii. Rozhovor s Janou Strašilovou a Lenkou Borošovou z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA v Bratislave. V zariadení DSS Sibírska máte až tri multisenzorické miestnosti – bielu, tmavú a hrovú. Prečo ste sa rozhodli…...

SNOEZELEN SPROSTREDKOVÁVA ZÁŽITKY, KTORÉ BY NAŠI KLIENTI INAK NEZAŽILI

Snoezelen je pre klientov s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia vítanou zmenou. Sprostredkováva im zážitky, ktoré nemôžu zažiť v prirodzenom prostredí. Príjemné emócie, ktoré zažili v multisenzorickej miestnosti, v nich pretrvávajú ešte celý deň. * * * Rozhovor s Mgr. Janou Strašilovou z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA v Bratislave, ktorá pôsobí ako sociálny terapeut v rámci terapeuticko-výchovného úseku. * * * Môžete nám niečo povedať o zariadení DSS Sibírka? Akým klientom sa venujete? Naše zariadenie poskytuje služby klientom s ťažkým stupňom…...

EFEKTÍVNA ZMYSLOVÁ STIMULÁCIA – PRAKTICKÉ RADY PRI SPREVÁDZANÍ KLIENTA V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ

Správnou zmyslovou stimuláciou vieme počas práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen vytvoriť v mozgu nové synaptické spojenia. Mgr. Dagmar Mega vo svojom článku hovorí, aké kroky sú nevyhnutné pre efektívnu zmyslovú stimuláciu. Špecifiká zmyslového vnímania Naše zmysly zohrávajú dôležitú úlohu v informovaní nášho mozgu o našom vonkajšom a vnútornom svete. Podľa intenzity vnemov a vyvolaných emócií mozog reakcie vyhodnotí, celú udalosť zatriedi, zaradí do časovej súslednosti, zapamätá si ju a v prípade potreby si ju pri identifikácii obdobnej situácie znovu…...

Senzorická integrácia pomáha budovať nové prepojenia v mozgu

Počas cvičenia metódou senzorickej integrácie (SI) sa mozog a centrálny nervový systém učí spracovávať nové podnety, učí sa reagovať na výzvy a prispôsobovať svoje reakcie. Tým sa v mozgu vytvárajú nové spojenia. U detí, ktoré majú len dysfunkcie SI, to znamená, tam kde nie sú pridružené ďalšie diagnózy, sa získané nové prepojenia v mozgu stávajú trvalými a každodenné ťažkosti by mali vymiznúť. V rozhovore odpovedá na otázky špeciálna pedagogička PaedDr. Jana Hrčová, PhD. Janka, ako dlho sa venuješ metóde senzorickej integrácie? Ako…...

SENZORICKÉ DYSFUNKCIE U DETÍ S AUTIZMOM

Senzorické dysfunkcie
Senzorické dysfunkcie sa vyskytujú takmer u každého dieťaťa s PAS a majú priamy dopad na jeho učenie a správanie. Zámerom príspevku špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. je poukázať na tieto prepojenia a dopady senzorických dysfunkcií na fungovanie detí s PAS prostredníctvom prehľadu výskumných štúdií, ktoré tieto súvislosti skúmali....