Skip to main content

SNOEZELEN SPROSTREDKOVÁVA ZÁŽITKY, KTORÉ BY NAŠI KLIENTI INAK NEZAŽILI

Snoezelen je pre klientov s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia vítanou zmenou. Sprostredkováva im zážitky, ktoré nemôžu zažiť v prirodzenom prostredí. Príjemné emócie, ktoré zažili v multisenzorickej miestnosti, v nich pretrvávajú ešte celý deň.

* * *

Rozhovor s Mgr. Janou Strašilovou z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA v Bratislave, ktorá pôsobí ako sociálny terapeut v rámci terapeuticko-výchovného úseku.

* * *

Môžete nám niečo povedať o zariadení DSS Sibírka? Akým klientom sa venujete?

Naše zariadenie poskytuje služby klientom s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia, prevažne v telesnej, mentálnej a senzorickej oblasti. V zariadení ponúkame tridsiatim ôsmim klientom  vo veku od 6 rokov denný, týždenný a celoročný pobyt, v rámci ktorého im poskytujeme ošetrovateľsko-zdravotnícke, sociálno-terapeutické, psychologické služby a tiež sociálny servis.

Čo je špecifické pri práci s klientmi s viacnásobným postihnutím?

Najdôležitejšie je vytvoriť si k nim kvalitný a dôverný vzťah, zladiť sa s ich emocionálnym prežívaním, vypozorovať a vycítiť ich potreby, nadviazať na ich schopnosti, zručnosti a skúsenosti, odhadnúť ich potenciál v rôznych oblastiach osobnostného vývinu. Ďalej je potrebné postupne klientov rozvíjať pri rešpektovaní ich individuality najmä v sociálnej oblasti, kam spadá aj komunikácia, sebaobsluha a významné sociálne zručnosti, ako sebauvedomenie, sebaregulácia, adaptácia a iné. Tie sú nevyhnutné na to, aby zvládali život v komunite. Našou prácou je dostať sa s klientom na rovnakú vlnu, zrezonovať s jeho potrebami a tam nadviazať na prácu, vycítiť čo potrebuje, kde potrebuje posilniť, pomôcť mu v sociálnom kontakte, aby sa dokázal prispôsobovať zmenám a rôznej atmosfére.

V zariadení máte až tri multisenzorické miestnosti. Kedy ste ich zriadili a prečo ste sa pre ne rozhodli?

Pri našej práci s klientmi sme používali rôzne hračky, kocky, bežne dostupné materiály, no zdalo sa nám zaujímavé skúsiť prácu s netradičnými až fascinujúcimi podnetmi. Lákala nás predstava špeciálne upravenej terapeutickej miestnosti, ktorá bude šitá priamo na mieru našim klientom a najmä to, že im ju zariadime a prispôsobíme tak, aby ju mohli efektívne využívať. Zmyslové podnety sú pre nich totižto najuchopiteľnejšie, pokiaľ ide o učenie a rozvoj ich potenciálu.

Začali sme zriadením bieleho Snoezelenu, pretože ponúka zmyslové podnety, ktoré našim klientom chýbajú najviac, a to vestibulárne a proprioreceptívne vzhľadom na ich ťažké telesné postihnutie brániace im pri získavaní skúseností s vlastným telom a jeho prežívaním.

Neskôr sme pokračovali v zriadení tmavej miestnosti, hlavne kvôli možnosti zrakovej stimulácie, a nakoniec sme vytvorili aj hrovú miestnosť.

V čom je pre vás Snoezelen jedinečný? Darí sa vám v Snoezelen prostredí dosahovať výsledky, ktoré v bežnom prostredí nedosiahnete?

Multisenzorická miestnosť (Snoezelen) svojimi komponentmi a prvkami ponúka úžasné možnosti pre senzorickú a motorickú stimuláciu našich klientov, tiež pre uplatňovanie konceptu bazálnej stimulácie a iných prvkov rôznych terapií. V bielom Snoezelene máme vodnú vibračnú posteľ, vieme pre klienta nasimulovať taký zážitok, ako keby bol vo vode. Vzhľadom na to, že naši klienti sú ťažko telesne postihnutí a majú obmedzené pohybové aktivity, tak v Snoezelene im umožníme zažiť niečo, čo by bežne nezažili – zažívajú samých seba v pre nich netradičných situáciách. Vytvárame vlnenie, vibrácie, ktorých intenzitu rôzne regulujeme. Klienti tu dokážu precítiť vlastné telo. Celá atmosféra v Snoezelene je veľmi príjemná a to aj vďaka hviezdnemu nebu alebo baldachýnom, ktoré visia zo stropu. Klienti sa tu vedia veľmi dobre uvoľniť a pritom zažiť zážitky, ktoré sú pre nich silné a mimoriadne. Celý zážitok je v Snoezelene silnejší, intenzívnejší a pritom ide o bezpečné prostredie.

Na to, aby sa naši klienti dokázali upokojiť, uvoľniť a zamerať svoju pozornosť na predkladané podnety, potrebujú nerušivé a prehľadné prostredie okolo seba, čo sa nám darí práve v Snoezelen miestnosti, v ktorej si všetky ku klientovi prichádzajúce podnety kontrolujeme a riadime.

Koľkých klientov zvyknete brať do Snoezelenu?

Záleží od jednotlivých klientov, niekedy pracujeme s jedným, dvoma aj tromi klientmi, ktorí sa však nesmú navzájom rušiť, ich zloženie si určuje terapeut, aby mohol dosiahnuť u každého prítomného klienta želaný efekt Snoezelen miestnosti. Ak je klient veľmi senzitívny, nemôžem si k nemu do páru zobrať klienta s hlasnými výkrikmi.

Ako prebieha Vaša hodina v Snoezelene?

Priebeh Snoezelen jednotky vždy závisí od klienta. Máme klientov, ktorí sú dobrodružnejšej povahy, vtedy sa snažíme Snoezelen jednotku zamerať na nejakú tému – trávime deň pri mori, ideme na výlet atď. Začíname ránom, keď svieti slniečko – pustíme zrkadlovú guľu, lúče si vieme znázorniť vďaka zrkadlovej guli a projektoru, svietia na klienta a preňho je to zážitok. Postupne meníme kotúče v projektore aj atmosféru, intenzitu a dynamiku aktivít. Hovoríme, že ideme do vody – vodnou posteľou navodzujeme vlnenie a na projektore premietame kotúč s delfínmi a rybami. Používame tiež nafukovacie predmety – klienti „plávajú“ s delfínmi, môžu sa ich dotýkať. Po tejto aktívnej časti prechádzame do pokojnejšej, postupne vychádzame z vody, čo podporíme somatickou stimuláciou – rukami mu postupne sušíme celé telo. Na záver používame záťažovú deku na uvoľnenie a hlboký kontakt s vlastným telom, dosadnutie zážitku, vymeníme obrázkový kotúč, je koniec, tma, slnko zapadá, klesá intenzita hudby, na klienta rozprávame stíšeným, upokojujúcim hlasom. Klient si niekedy pospí a na oddelenie sa vracia zrelaxovaný a pokojný.

Biela multisenzorická miestnosť

Čo všetko sa snažíte dosiahnuť takýmto príbehom? Má takáto príbehová hodina nejaký cieľ?

Samozrejme. Všetko, čo v multisenzorickom prostredí robíme, má svoje opodstatnenie. Napríklad v takomto relaxačnom príbehu podporujeme koordináciu oko – ruka. Klient sleduje projekciu delfína, hladká ho, zdraví. Podporujeme aj verbálny prejav. Učíme sa hovoriť hlásky A a E na vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, a tiež sa snažíme vytvárať aj iné vokály. V príbehu, ktorý vytvárame, naťahujeme niektoré vokály a samohlásky, ktoré sa učíme. Šiiiniiipííínííí, pláávame s delfíííínmi. Stále zdôrazňujeme ten istý vokál a snažíme sa to do príbehu zakomponovať. Pravdaže vždy trénujeme aj motorické schopnosti – klient sa zdvíha na rukách, načahuje sa za obrázkami, pretáča sa.

Najdôležitejším prvkom je poskytnúť klientovi významné zmyslové podnety z jeho vlastného tela, ktoré si nedokáže sám plnohodnotne zabezpečiť a to cez vestibulárne podnety pri vlnení hladiny vodnej postele a zároveň vibračné pri ľahu na nej a tiež somatické a proprioreceptívne pod záťažovou dekou. Nielen že dosiahneme uvoľnenie na fyzickej úrovni, ale aj upokojenie na psychickej úrovni, čo má pri klientoch s pridruženými psychiatrickými ochoreniami mimoriadne účinný efekt aj po skončení hodiny v Snoezelen miestnosti.

Ako dlho takáto terapia zvyčajne trvá?

Terapia prebieha 20 – 30 minút, niekedy až hodinu. Záleží to od reakcií klienta na jednotlivé podnety. Niekedy si naplánujeme krásny príbeh a uprostred sa stane niečo, s čím sme nepočítali a musíme na to reagovať. Pre klientov máme rozvrh a priemerne sa do Snoezelenu dostanú raz alebo dvakrát do týždňa. Sú už na to zvyknutí a tešia sa tam.

Multisenzorická miestnosť je plná rôznych farieb. Zameriavate sa aj vyslovene na prácu s farbami?

Niektorí klienti sú veľmi citliví na farby a zloženie farieb. Čím sú kombinácie farieb zaujímavejšie, tým ich to viac priťahuje, vie ich to viac strhnúť k interaktivite a lepšie reagujú. Červená farba je aktivizujúca, dynamizujúca. Využívame ju napríklad, keď navodzujeme v multisenzorickej miestnosti mesiac máj, keď dozrievajú čerešne, pracujeme s čerešňovou chuťou, gumenými cukríkmi v tvare čerešní. Tu sa snažíme klienta aktivizovať a emocionalizovať prostredníctvom spomienok a prebudiť v ňom záujem o podnety a chuť k životu. Na navodenie stíšenej atmosféry je zase vhodná zelená a modrá farba. Na druhej strane, keď máme hodiny zamerané na les a prírodné prostredie, vtedy kombinujeme zelenú so žltou. Niekedy prinesieme do multisenzorickej miestnosti jesenné listy, ktoré krásne voňajú. Často využívame aj lávový projektor, v ktorom sa výborne prelínajú farby. Čím sú farby dynamickejšie, tým viac to klientov zaujme. Jednu klientku sa cez pohyblivé svetelné fľaky na stene, ktoré vytvára točiaca sa zrkadlová guľa osvetlená reflektorom, snažíme namotivovať k spontánnemu zdvíhaniu sa zo sedu s pokrčenými nohami vedľa tela do polohy vzopretia sa na kolenách, v ktorej sa je schopná dotknúť svetelných efektov na stene. Je nadšená a šťastná. V bežnom prostredí ju máloktorý podnet dokáže vyprovokovať k takejto masívnejšej motorickej reakcii.

Používate Snoezelen aj na učenie farieb?

Máme klientov, ktorí sú schopní uvedomiť si prepojenie medzi farbou na interaktívnom ovládači a meniacimi sa farbami vody v bublinkovom valci. S tými cielene pracujeme na ich rozlišovaní, porozumení pojmov označujúcimi jednotlivé farby a tiež ich pomenovaní, prípadne k ich priraďovaní k známym predmetom, objektom či javom, pre ktoré sú farby typické, ako napr. žltá ako slnko, zelená ako tráva. Pri niektorých klientoch na interaktívnom ovládači cvičíme zvedomenie pohybov rúk – hlavne pri tých, ktorí majú samovoľné pohyby končatín. Klienti vidia zmenu farieb v bublinkovom valci po stlačení ovládača, čo ich motivuje k opakovaniu želaného efektu a k čo najpresnejšiemu pohybu.

Klienti tiež veľmi dobre reagujú na optické vlákna, ktoré rovnako menia farby. Aktivita s vláknami je postavená na stimulácii úchopu, napríklad pinzetového úchopu cez jedno vlákno. Rôznym spôsobom stimulujeme klientom končeky prstov – niekedy jedným vláknom, niekedy viacerými. Venujeme sa takto klientovi 15 minút a potom ho necháme, aby sám manipuloval s vláknami. Po takýchto aktivitách je možné vidieť zmenu v motorike. Samozrejme, u klientov s ťažkým postihnutím nastupujú zmeny veľmi pomaly. Je to dlhodobá a veľmi systematická práca. Výsledky sa môžu dosiahnuť v priebehu niekoľkých mesiacov.

Multisenzorické prostredie sa využíva aj na reminiscenčnú terapiu. Využívate Snoezelen aj na reminiscenciu?

Reminiscenčná terapia nadväzuje na spomienky z detstva alebo na emočne silné zážitky, ktoré dokážeme prostredníctvom zmyslových podnetov Snoezelen prostredia nasimulovať tak, aby čo najvernejšie pripomínali významné zmyslové prvky spomienok. V prípade niektorých klientov ide o nadväzovanie na zážitky prežité v čase, keď boli mobilní a boli schopní behať po lese, stáť v potoku či kopať do lístia. S nimi sa v Snoezelene vraciame do spomienok z detstva. Vždy komunikujeme aj s rodinou, aby sme vedeli vyťažiť zo spomienok, ktoré títo klienti niekedy zažívali. Keď naštartujeme staropamäť, darí sa nám dať do pohybu časti tela, ktoré klient už nepoužíva. Klienti znovu prežívajú emócie, ktoré prežívali v detstve. Stáva sa, že vytvorené vnímané podnety v klientovi vyvolajú intenzívne emocionálne prežívanie a ich oči sa naplnia šťastným dojatím a niekedy aj slzami. Je to ale pozitívna emócia, ktorá ho príjemne naladí.

Darí sa Vám prenášať výsledky, ktoré s klientmi dosiahnete v Snoezelene, aj do bežného prostredia?

Určite. Klienti sú v prvom rade po návšteve multisenzorického prostredia vyrovnanejší a pozitívne emócie im často pretrvávajú až do konca dňa. Darí sa nám tiež prenášať zručnosti, ktoré získavajú v Snoezelene. Máme klienta, ktorý mal problémy so sebavyjadrovaním. Hovoril veľmi stíšeným hlasom a postupne prechádzal len do gestikulačnej a mimickej formy komunikácie. Bál sa prejaviť. Pracovala som s ním v bielej miestnosti – teda bezpečnom prostredí, kde sa cítil uvoľnene. Hlasitosť jeho prejavu sa výrazne zvýšila a začal aj verbalizovať. Veľmi sa mu posilnila intenzita prejavu, začal používať slová, ktoré inokedy len mimicky znázorňoval ústami, takže ho nebolo počuť. V bielej miestnosti sme dosiahli, že sa krásne hlasno prejavoval a rozprával. Tieto dosiahnuté výsledky potom prirodzene prenášame aj do bežného prostredia.

Ďalšia naša klientka mala dominantnú iba jednu polovicu tela. Vôbec nepoužívala ľavú ruku, neopierala sa o ňu, neuchopovala ňou predmety ani neasistovala druhej ruke – akoby si ju neuvedomovala. Ruku sme stimulovali v bielej miestnosti v kombinácii s bazálnou stimuláciou. Svojím telom som sa prisunula ku klientke, keď bola na hojdačke alebo vodnej posteli. Symetricky som jej modelovala telo. V hrovej miestnosti som ju dávala do guľôčkového bazéna tak, aby sa musela opierať o ľavú stranu tela. Veľa sme dosiahli aj na balančnom tanieri, kde som ju uvádzala do rôznych nestabilných polôh a musela sa tak opierať práve o ľavú ruku. Teraz už túto ruku používa. Pridržiava ňou predmety, a keď jedávame, automaticky dvihne nad stôl obe ruky. Začala si tú ruku uvedomovať. Teraz, keď je v oddychovej pohode na vozíku, tak si stále pravou rukou drží ľavú, čiže si ju sama aktivizuje a zvedomuje.

Čo považujete za najväčší benefit Snoezelenu?

Snoezelen prináša zmenu do bežného života našich klientov. Je vynikajúci hlavne pre celoročných klientov, ktorí fungujú v statickom stereotypnom prostredí. Títo klienti trávia väčšinu času na oddelení a uvítajú každú zmenu. Klientom sa snažíme vniesť rôznorodosť a zmyslové aktivity do rôznych činností. Keď chodíme s nimi von do záhrady, vynášame niektoré pomôcky aj von – ako hojdačku, hniezdo. Hráme sa s prírodnými efektmi. Upevníme napríklad obrazovú šatku na laná, zavesíme rôzne zvončeky, ktorými hýbe vietor. Klientov fascinuje, čo dokáže vietor urobiť so šatkou. Teda aj vonku na záhrade vytvárame klientom taký prírodný Snoezelen. Pre klientov je multisenzorické prostredie zdrojom zmeny, pozitívnych zážitkov a pozitívnych emócií. Na oddelení sú potom viditeľne pokojnejší a emočne saturovaní.