Skip to main content

Snoezelen a trauma

Štúdia informuje o prínose multisenzorického prostredia pre klientov s post-traumatickou stresovou poruchou. Ukazuje dopady poruchy na zmyslové spracovanie klientov a demonštruje, akým spôsobom môže Snoezelen prispieť k odstráneniu týchto nežiadúcich symptómov. V závere textu nájdete kazuistiky niekoľkých klientov, ktorým práca…...

Využitie Snoezelenu v oblasti psychiatrie

Text sa sústredí na využívanie multisenzorického prostredia u cieľovej skupiny pacientov s psychiatrickými diagnózami. V článku nájdete zhrnutie pilotného výskumu, ktorý sa venoval vplyvom Snoezelenu na osoby s psychiatrickými poruchami. Štúdia preukázala pozitívne krátkodobé účinky Snoezelenu akými sú posilnenie pocitu…...