Skip to main content

Snoezelen umožňuje relaxáciu i reminiscenciu

Rozhovor vznikol dňa 4. októbra 2013 v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb na Škultétyho ulici 329 vo Veľkom Krtíši, kde poskytujú služby dospelým a seniorom s postihnutím. Zamestnankyne zariadenia nám priblížili, akými spôsobmi sa dá Snoezelen využiť pri rozvoji, relaxácii i reminiscencii. Rozhovor viedli PaedDr. Jana Hrčová a M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen – nový prístup pre ľudí so stareckou demenciou

Terapeut Walter Jacob vo svojej prednáške vychádza z vlastných dlhoročných skúseností so starostlivosťou o osoby s demenciou. Využíva ľahko zrozumiteľné príklady a analógie, aby ukázal akým spôsobom demencia mení osobnosť i zmyslové vnímanie seniorov. Následne vysvetľuje, prečo je práve metóda Snoezelen veľmi efektívna pri terapii týchto klientov. Prednášku uzatvárajú dva krásne príklady pozitívneho dopadu Snoezelenu na seniorov s demenciou....

Senior centrum Bernardus v Amsterdame

Text predstavuje známe holandské centrum Bernardus, ktoré slúži seniorom s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie. Dôraz je kladený na prácu s metódou Snoezelen u tejto skupiny klientov. Autorka na základe návštevy tohto zariadenia približuje akým spôsobom sú vybavené jednotlivé priestory, ktoré slúžia pre Snoezelen, a akým spôsobom ich terapeuti využívajú na stimuláciu zmyslov klientov s demenciou....