Skip to main content

Osoby s demenciou – Úvod do tématiky

Článok ponúka základné informácie o problematike demencie a využívania Snoezelenu u seniorov. Popisuje vhodné terapie pre rôzne štádiá demencie a poukazuje na možnosti ich využitia v multisenzorickej miestnosti.

Zatiaľ čo príčiny demencie (Alzheimerovej choroby) nie sú známe, existuje niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberajú vedeckým výskumom tejto zákernej a vysiľujúcej choroby. Už od začiatku 70. rokov 20. storočia, kedy sa prvýkrát objavil pojem Snoezelen (vďaka dvom holandským terapeutom J. Hulseggemu a Ad Verheulovi), sa ukazuje, že v práci s ochorením akým je Alzheimerova choroba môže napomôcť i neinvazívny a nefarmakologický prístup. Jedným z najvýznamnejších reprezentantov takéhoto prístupu je práve metóda Snoezelen.

Snoezelen ako relaxačná a terapeutická metóda bola pôvodne aplikovaná výhradne u osôb s ťažkým mentálnym postihnutím, no v priebehu posledných niekoľko rokov sa Snoezelen miestnosti začínajú objavovať stále častejšie v domovoch pre ľudí s demenciou. Veľký úspech u seniorov v celej západnej Európe zažil Snoezelen vlastne už v 90. rokoch minulého storočia. V súčasnosti existuje len v Holandsku približne 70 Snoezelen miestností v zariadeniach pre ľudí s demenciou.

Cieľom týchto miestností je znížiť agresivitu a apatiu klientov pomocou multisenzorického prostredia, ktoré tieto miestnosti ponúkajú. Prostredníctvom podnetov ako sú svetelné a zvukové efekty, dotykové plochy, relaxačná hudba či príjemná vôňa éterického oleja dochádza k stimulácii vonkajších zmyslov ako sú zrak, sluch, hmat, čuch či chuť. Vytvára sa prostredie, ktoré vyvoláva pekné a príjemné spomienky, rovnako stimuluje a aktivuje k starým návykom.

Cielené postupy v rehabilitácii u pacientov s demenciou

V ľahkom štádiu ochorenia pacientov s demenciou má veľký význam psychoterapia, ktorá slúži na zlepšenie komunikácie a emočného prežívania. Pacient sa častokrát nevie zorientovať v realite, všimneme si aj zhoršenie v sociálnych zručnostiach, dezorientáciu v prostredí. V tomto štádiu k orientácii v realite pomáha zapojenie znakov a symbolov. Veľmi účinným prvkom je práve pamäťový tréning na zlepšenie alebo stabilizáciu kognitívnych funkcií.

U pacientov v pokročilom štádiu demencie nasleduje cielená kognitívna stimulácia za použitia externých pamäťových pomôcok. Nazývame ho aktivačný tréning podľa Jarovského (1994), ktorý zahrňuje tréning orientácie v realite, tréning relaxácie a kognitívny tréning. Často sa používajú rôzne pamäťové pomôcky ako sú knihy, fotografie a pod. Ďalším prvkom v liečbe pacientov s demenciou je senzorický tréning – stimulácia vnímania (taktilná, kinestetická, proprioceptívna, vizuálna, akustická a čuchová). Neoddeliteľnou súčasťou terapie je reminiscenčná terapia. Pri tomto druhu terapie ide o evokovanie zážitkov z minulosti, oživujú sa spomienky, čím sa posilňuje identita.

V pokročilejších štádiách demencie hrajú významnú úlohu i neverbálne techniky. Najčastejšie využívanými technikami sú muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, tanečná a pohybová terapia. Stimulujeme tak neverbálnu komunikáciu s okolím, zmierňujeme fyzické a emočné napätie.

Tieto všeobecné poznatky o cielených postupoch v rehabilitácii u pacientov s demenciou môžeme využiť i v Snoezelen terapii.

U pacientov s demenciou dochádza k strate základných komunikačných a sociálnych zručností. Strácajú nielen nadobudnuté kognitívne schopnosti, ale aj záujem o okolie. Klesá ich nálada, stávajú sa depresívnymi. Častokrát v ich správaní prevládajú prvky agresivity. Snoezelen terapia ponúka pacientom s demenciou vhodné alternatívne riešenie s možnosťou uvedomenia si svojho okolia. Umožňuje im lepšie reagovať na prostredie, ktorého sú súčasťou. Stimulujúce prostredie znižuje agresivitu a zlepšuje náladu prostredníctvom upokojenia tela a mysle, Snoezelen tak môže navodiť vnútornú vyrovnanosť a pokoj.

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová

Zdroj ilustračného obrázku: www.fairways.org.uk