Skip to main content

Snoezelen umožňuje relaxáciu i reminiscenciu

Rozhovor vznikol dňa 4. októbra 2013 v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb na Škultétyho ulici 329 vo Veľkom Krtíši, kde poskytujú služby dospelým a seniorom s postihnutím. Zamestnankyne zariadenia nám priblížili, akými spôsobmi sa dá Snoezelen využiť pri rozvoji, relaxácii i reminiscencii. Rozhovor viedli PaedDr. Jana Hrčová a M. A. Peter Mészáros....

Ako Snoezelen ovplyvnil starostlivosť na psychogeriatrických oddeleniach v Nemocnici sv. Anny

Príspevok ukazuje, akým spôsobom možno filozofiu a princípy metódy Snoezelen zahrnúť do bežnej starostlivosti o klientov s demenciou. Autor vysvetľuje, že na dosiahnutie zmeny v živote klientov by mali pobyty v špeciálne vybavenej miestnosti dopĺňať ďalšie senzorické činnosti, ktoré sa stanú súčasťou dennej reality klientov. V texte nájdete početné príklady praktických úprav prostredia či nápaditých zmyslových aktivít, ktoré vám pomôžu obohatiť život vašich klientov a spomaliť postup demencie....

Vplyv Snoezelenu, integrovaného do 24-hodinovej starostlivosti o klientov s demenciou, na správanie a náladu

Hĺbková štúdia sa zamerala na efekty, ktoré u klientov s demenciou vyvolala aplikácia metódy Snoezelen. Autori argumentujú, že na dosiahnutie dostatočne výraznej a trvalej zmeny v správaní pacientov bolo nevyhnutné, aby sa Snoezelen prístup stal súčasťou všetkých denných aktivít klientov. Autori sa rozhodli zahrnúť senzorické aktivity do všednej reality klientov. To prispelo k zmierneniu prejavov agresie, rebélie, straty citu pre dekórum, apatie, depresie a ďalších problematických prejavov, ktoré sa objavujú u pacientov s demenciou....

Snoezelen u ľudí s demenciou

Uvedená štúdia patrí medzi prvé, ktoré skúmajú vplyv Snoezelen miestnosti na seniorov s demenciou. Text približuje reakcie klientov na jednotlivé komponenty v miestnosti; tieto poznatky možno využiť pri výbere vybavenia do Snoezelen miestnosti pre seniorov s demenciou. Štúdia poukázala na zlepšenie nálady u klientov s demenciou po pobyte v Snoezelen miestnosti a vytvorila základ pre ďalšie výskumy v tejto oblasti....