Skip to main content

Využitie Snoezelen terapie u pacientov s demenciou

Článok vysvetľuje ako vyhodnotiť pobyt klienta s demenciou v Snoezelen prostredí. Prináša nástroje ako zaznamenať Snoezelen jednotku s klientom a tiež ako vytvoriť plán pre aktivity v multisenzorickej miestnosti.

Pred Snoezelen terapiou odporúčame získať čo najviac informácií o pacientovi s demenciou. Čerpáme hlavne z osobnej a rodinnej anamnézy. Dôležité sú rozhovory s rodinnými príslušníkmi. Rozhovory realizujeme priebežne, pretože správanie pacienta sa mení podľa toho, ktorým štádiom ochorenia práve prechádza.

Pozorovanie počas pobytu v Snoezelen miestnosti spočíva zo získania informácií o správaní klienta, jeho alebo jej zmyslovom vnímaní a vnemoch. Zisťujeme, na čo klient reaguje najviac a na čo nereaguje vôbec. Odporúčame pozorovať klienta 10- krát, a to najmenej hodinu a v rôznych častiach dňa.

Na základe reakcií, ktoré sme u klienta s demenciou vypozorovali, si následne vytvoríme Snoezelen plán, ktorý by mal obsahovať súbor aktivít. Aktivity tak začleníme do plánu, ktorý budeme realizovať počas pobytu v Snoezelen miestnosti.

V lôžkovej časti zariadenia s 24-hodinovou starostlivosťou o klientov rovnako navrhneme plán aktivít. Snoezelen aktivity začleníme do dennej starostlivosti o klienta s demenciou.

V rámci Snoezelen plánu využívame ďalšie činnosti, ktoré sú začlenené do každodenného života našich klientov. Hlavne praktické zručnosti, samoobslužné činnosti a kognitívne znalosti.

Posledným bodom je vyhodnotenie výsledkov počas Snoezelen terapie, pričom vyhodnocujeme prácu s klientom v tomto multisenzorickom prostredí. Sledujeme pri tom jeho, prípadne jej, celkový fyzický a psychický stav, všímame si zmeny v správaní a v prípade nedostatočného efektu Snoezelen plán opakovane prehodnotíme.

Materiály na stiahnutie:

Snoezelen pozorovania

Snoezelen plán

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová

Zdroj ilustračného obrázku: www.innersensorium.com

Vzniklo v rámci projektu: Využitie Snoezelen prostredia v SR