Skip to main content

MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ NAPOMÁHA V PREDCHÁDZANÍ PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA

Pri práci s našimi klientmi sa snažíme predchádzať vzniku agresie. Eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nesprávne jedlo alebo nevhodné správanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problémovému správaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a upokojeniu.

Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domove pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praha Janou Biňovcovou.

Predstavte nám, prosím, zariadenie Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická.

Domov Sulická poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, a to vo veku od troch rokov s tým, že horná hranica veku nie je stanovená. Kapacita nášho zariadenia je 163 osôb. Ponúkame dva druhy sociálnych služieb, a to domov pre osoby so zdravotným postihnutímchránené bývanie. V našej organizácii sa plošne snažíme uplatňovať vo vzťahu ku klientom prístup zameraný na človeka. Vnímame to ako spôsob na ceste k humanizácii našej služby. Neuplatňujeme ho psychoterapeuticky, ale inšpirovali sme sa jeho princípmi, ktoré sa snažíme premietnuť do všetkých aktivít týkajúcich sa klientov, vrátane individuálneho plánovania. Staviame na partnerskom vzťahu a pozitívnom prístupe k človeku, ktorého vnímame ako jedinečnú osobnosť so svojimi unikátnymi potrebami, prianiami a snami.

Multisenzorická miestnosť Domov Sulická

Ako do vášho konceptu práce zapadá relaxačná miestnosť Snoezelen?

Relaxačnú miestnosť máme v našom domove už od roku 2015. Pri jej zrode stála kolegyňa Barbora Kohoutová, vtedajšia vedúca priamej starostlivosti, ktorá sa podieľala na realizácii a zariaďovaní. Ja som túto štafetu prebrala pred troma rokmi, keď sme ešte doladili niektoré prvky a vytvorili metodiku. Pôvodný zámer bol, aby miestnosť bola používaná iba k relaxácii a počítalo sa s využitím tejto miestnosti pre klientov s najvyššou mierou podpory. Mali sme iba vodnú posteľ, ktorá bola u klientov veľmi obľúbená, a teda bolo jednoduché vydať sa pre nás touto cestou a zriadiť miestnosť Snoezelen. Pani riaditeľka bola tomuto konceptu veľmi naklonená, takže sme si mohli zaobstarať adekvátne vybavenie. Postupom času sme zistili, že miestnosť prináša ďaleko viac, ako len relaxáciu a rozvoj kognitívnych funkciízmyslovú stimuláciu. Hlavne je to miesto bezpečia a dôvery ako pre klientov a ich rodinných príslušníkov a blízkych, tak aj pre zamestnancov.

Čo bolo pre Vás dôležité, keď ste zariaďovali Snoezelen miestnosť? Ako ste sa rozhodovali pre jednotlivé komponenty?

Okrem nadšenie sú pri zriaďovaní multizmyslovej (multisenzorickej) miestnosti vždy nutné dva kľúčové predpoklady. Vhodný priestor a podpora vedenia. Máme to šťastie, že my máme oboje. Naša miestnosť je veľká, preto aj možnosti sú variabilnejšie. Určite sme sa snažili miestnosť vybaviť tak, aby bola adekvátna pre všetkých našich klientov. Nie vždy hrá hlavnú rolu diagnóza klienta, ale skôr jeho povaha, nálada a momentálny zdravotný stav. Často vidím, že klienti v seniorskom veku veľmi neobľubujú mäkké vaky a nábytok, z ktorého sa horšie vstáva, aj keď im vždy ponúkame pomoc. Radšej vyhľadávajú kreslá či stabilné prvky. U mladších klientov je obľúbené hojdacie kreslo v tvare listuvodná posteľ. Miestnosť máme bielu, aby umožňovala variabilitu využitia. Čo sa týka vybavenia, zariaďovali sme miestnosť niekoľko rokov. Okrem pomôcok na zrakovú a sluchovú stimuláciu, aromadifúzorov a vibračných a taktilných pomôcok, máme dostatok mäkkého nábytku. Sme veľmi vďační aj 3lobitu, ktorý s nami už niekoľko rokov spolupracuje a vždy nám dokázal pomôcť radou a odporučením.

Ako využívate multisenzorickú miestnosť? Aké aktivity v nej vykonáte?

Našu Snoezelen miestnosť sa snažíme využívať v tom najširšom spektre možných intervencií. Teda nielen pre relaxáciu, ktorá je veľmi dôležitá, ale ako miestnosť vzájomného stretnutia, priestor dôvery a bezpečia, upokojenia a uvoľnenia. Prebiehajú tu terapeutické aktivity – niekedy hodiny muzikoterapie, tanečnej terapie či dramaterapie – využívame koncept bazálnej stimulácie, prebieha tu pedagogická podpora, zážitkové hodiny a rozhovory. Ja som zároveň koordinátor duchovných potrieb, takže našu miestnosť využívam v situáciách, keď sa chcem s klientom v dôvernom rozhovore zacieliť práve na túto tému. Hlavne pri tak citlivých témach, ako je smrť niekoho blízkeho. Je veľmi dôležité tieto témy otvárať, pretože ich tabuizácia vyvoláva ešte väčšie obavy a nepokoj. Snoezelen miestnosť nám preto ponúka pokojné a bezpečné miesto. Rozhovor tohto typu začínam najprv vo všeobecnej rovine, najprv pustíme obľúbenú relaxačnú hudbu, aby došlo k uvoľneniu, rozprávame sa o všeobecných veciach, čo je nové a potom rozhovor nasmerujem na danú tému. Na konci nášho stretnutia sa zasa rozlúčime vybranou piesňou. Počas celej doby si klient určuje, aké zrakové stimuly sú mu príjemné.

Vaše zariadenie má veľmi rôznorodých klientov – líši sa aj Váš prístup k nim v multisenzorickej miestnosti?

Samozrejme. Ako som sa zmienila už v úvode, v rámci prístupu zameraného na človeka je intervencia v Snoezelene priamo „ušitá“ klientovi na mieru. Vychádzame primárne z jeho potrieb, miery podpory a momentálnej situácie. Ideálne, samozrejme, je, keď môže byť klient v Snoezelene s pracovníkom sám. Ale nie vždy je to možné. Individuálne stretnutie často uplatňujeme práve v rámci pedagogickej podpory či v situáciách, keď sa Snoezelen stáva bezpečným miestom pre riešenie vážnych tém. Pri relaxácii sa tu stretáva viac klientov, nikdy však nie viac ako päť.

Inak vyzerá stretnutie s klientom s najvyššou mierou podpory, napríklad so zvyškami zraku, keď je intervencia zacielená na zrakovú stimuláciu pomocou optických vlákien, ktoré sú veľmi obľúbené. Pri klientovi s obrnou spastického typu veľmi často pracujeme s magmatickou guľou, ktorá veľmi účinne pôsobí na uvoľnenie rúk. Niektorí klienti s nižšou mierou podpory majú veľmi radi Space projektor, nadšene sledujú meniace sa olejové škvrny a na základe toho potom kreslia, čo videli. Niektorí veľmi radi počúvajú audioknihy, a takto by som mohla pokračovať ďalej.

Čo sa snažíte s klientom v Snoezelen miestnosti dosiahnuť?

Každé sedenie či intervencia vyzerá inak, podľa cieľa, na ktorý sa chceme s klientom zamerať. V rámci už zmienenej pedagogickej podpory je to napríklad zacielenie na pozornosť klienta s využitím zapojenia všetkých zmyslov. Je to veľmi efektívne a výsledok sa dostavuje rýchlejšie. U človeka s mentálnym znevýhodnením môžeme túto pozornosť počítať na minúty, niekedy ani to nie. Je preto dôležité maximálne využiť tento krátky čas a zapojiť všetky zmysly naraz. Toto sa mi najefektívnejšie osvedčuje pri výučbe farieb. Určite je lepšie, keď sa chcem napríklad zamerať na žltú farbu, miestnosť nasvietiť do žlta, rozprávame sa o slnku, vezmem citrón – privoniavame k nemu a „prežijeme“ žltú farbu všetkými zmyslami. Je to lepšie, ako keby som s klientom sedela nad obrázkom žltej farby a dokola mu opakovala žltá, žltá…

Ďalej je to rozvoj senzomotoriky a rozvoj orientačných a kognitívnych funkcií. Vždy berieme do úvahy mieru podpory, individualitu klienta, jeho špecifické potreby a záujmy. Veľmi rada prepájam pobyt v Snoezelen miestnosti s prvkami trénovania pamäti. Vtedy je intervencia zameraná na používanie mnemotechnických pomôcok, keď si klient môže zapamätať „nezapamätateľné“. Napríklad, ak sa učíme niekoľko slov, napríklad 6, presne tak, ako sú za sebou. Táto úloha nie je jednoduchá. Preto tieto slová zasadím v nemeniacom sa poradí do príbehu tak, aby bol pre klientov ľahko pochopiteľný, musí sa odohrávať v známom prostredí a zároveň do toho príbehu zakomponujem prácu s vybranými zmyslami, čo mi najlepšie umožní práve Snoezelen miestnosť. Klienti potom zažívali okamžitý úspech, čo je veľmi dôležitá motivácia pre budúce stretnutie. Takisto sme napríklad docielili to, aby si klient zapamätal nápojový lístok v tréningovej kaviarni.

V rámci predchádzania problémovému správaniu u klientov, je nutné správne načasovanie. Tu je, samozrejme, lepšie a efektívnejšie, keď intervencia prebieha individuálne. Pri zážitkových hodinách je možné využiť skupinovú dynamiku, ale vždy ide o skupiny do päť klientov. Niektorí klienti sa v rámci dynamiky v skupine nechajú strhnúť, sú potom oveľa aktívnejší, chcú napríklad súperiť, čo sa komu podarí rýchlejšie, lepšie. Veľmi sa mi osvedčuje, keď sú v skupinkách klienti z rôznych domácností.

Darí sa prenášať to, čo sa klienti v Snoezelene naučia alebo si zažijú, aj do ich každodenného života mimo multisenzorickej miestnosti?

Určite. Nedávno sa jeden z našich klientov potreboval naučiť ovládať výťah, ale stále do tlačidla búchal celou dlaňou. Veľmi rád v Snoezelene menil farby optických vlákien ovládačom, na ktorom sa naučil ovládať tlačidlá prstom. Bolo to práve zažívanie okamžitej reakcie na akciu, ktorú urobil. To znamená – stlačiť tlačidlo, zmení sa farba. Keď ho stlačil prstom, bolo to správne. Výťah predsa len niekedy nepríde po stlačení tlačidla okamžite, preto nácvik v Snoezelene bol oveľa rýchlejší a efektívnejší.

Koľko zamestnancov máte vyškolených v metóde Snoezelen? Aké sú Vaše úlohy ako garantky programu Snoezelen vo Vašom zariadení?

Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako túto koncepciu najlepšie poňať, zvažovali sme niekoľko možností. Tým, že sme veľké zariadenie s veľkým počtom zamestnancov aj klientov, bolo prvoradé, aby bol celý proces čo najefektívnejší a pre klientov najdostupnejší. Preto som sa ako garant tejto koncepcie v rámci našej organizácie ujala preškoľovania zamestnancov, ktorí potom túto miestnosť s klientmi využívajú k relaxácii a ku všetkým nepedagogickým aktivitám. Aktivační pracovníci pravidelne usporadúvajú zážitkové hodiny. Musím povedať, že to bola pre nás cesta správnym smerom. Školenia sú u zamestnancov veľmi obľúbené, prebiehajú formou zážitkových hodín, ktoré majú teoretickú a sebapoznávaciu zložku. Školenia sa môže zúčastniť maximálne šesť zamestnancov naraz, aby bol ich pôžitok čo najlepší. Teoretická časť je zameraná na všeobecný úvod – niektorí sú v takejto miestnosti prvýkrát v živote. Zoznámia sa s ovládaním vybavenia, ako aj s bezpečnosťou a rizikami pri práci s klientom. Potom pokračujeme zážitkovou hodinou – z tém je veľmi obľúbený Malý princ.

V čom vidíte najväčší prínos multisenzorickej miestnosti pre Vašich klientov, ale aj pre vás zamestnancov?

Je to miesto, kde sa zastaví čas. Ak sa naozaj podarí, že ako klient, tak aj pracovník zanechajú svoje každodenné starosti ešte pred dverami, stáva sa tento priestor skutočným miestom odpočinku, nielen fyzickým, ale aj psychickým. Klient tu zažíva pocit výnimočnosti, vie, že tu pracovník bude iba preňho, má naňho čas, nikam sa neponáhľa. Vieme tu oveľa lepšie vnímať klientove potreby a prejavy. To, čo je naozaj dôležité, možno z môjho pohľadu aj najdôležitejšie, je možnosť podporovaného rozhodovania, ktoré nám táto miestnosť ponúka v celej škále možností. To, že si klient môže vybrať farbu alebo čokoľvek iné, čo sa mu páči, mu pomáha trénovať rozhodovanie aj v ďalších závažných situáciách v jeho živote. Nesporné výsledky tu pozorujeme v rozvoji kognitívnych schopností a v predchádzaní problémového správania. Práca s agresioumiestnostiach Snoezelen je veľmi zaujímavou kapitolou, no nie dostatočne prezentovanou.

Môžete nám prácu s agresiou viac priblížiť?

Úplne najúčinnejšie je predchádzanie problémovému správaniu. Dôležité je eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nedobré jedlo alebo nevhodné správanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problematickému správaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a upokojeniu. Osvedčuje sa aj využitie prvkov preterapie. Veľmi dôležité témy sú sexuálne alebo duchovné potreby, ktorých dlhodobé neuspokojenie vedie práve k problémovému správaniu. S týmito témami sa snažíme pracovať veľmi intenzívne.

Aké máte vízie do budúcna so Snoezelenom?

Najdôležitejšie je, aby miestnosť slúžila pre čo najviac našich klientov vo všetkých rovinách, o ktorých som už hovorila. Našou ďalšou métou je poskytovanie adekvátnej intervencie pre klientov, ktorí sú v terminálnom štádiu, či pre tých, ktorí potrebujú zvýšenú ošetrovateľskú starostlivosť. Práve pre túto cieľovú skupinu otvárame od septembra novú domácnosť, ktorá bude prvou svojho druhu v Českej republike. Bude určená osobám, ktoré potrebujú zvýšenú ošetrovateľskú starostlivosť, ktoré by vzhľadom na svoj zdravotný stav museli byť dlhodobo hospitalizovaní v nemocniciach. Chceme zaistiť individuálny prístup a dôstojné sprevádzanie týchto ľudí s ohľadom na ich jedinečnosť a neopakovateľnosť, s dôrazom na holistický prístup. U terminálne chorých ľudí a umierajúcich budeme uplatňovať zásadné princípy kvalitnej a koordinovanej paliatívnej starostlivosti. A práve aj na týchto klientov sa chceme zamerať v rámci využitia Snoezelen miestnosti. V neposlednom rade je pre nás dôležité aj ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov. Máme záujem o to, aby pre nich aj našich klientov bol pobyt v Snoezelene atraktívnou, príjemnou, ale aj bezpečnou aktivitou.