Skip to main content

Základná škola, Saratovská ul. 43, Levice

 

Škola poskytuje výchovu a základné vzdelanie. Súčasťou školy je i školský klub detí. U nás, rovnako ako na ostatných školách Slovenska je stúpajúci trend počtu žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ťažšími formami zdravotného postihnutia.

Z celkového počtu žiakov /319 žiakov/ máme 89 žiakov so ŠVVP. Na danú situáciu sme sa rozhodli okrem iného reagovať aj vytvorením špeciálnej multisenzorickej miestnosti, v ktorej môžeme komplexnejšie poskytovať starostlivosť žiakom.

Kontaktná osoba

Mgr. Júlia Kotrusová, riaditeľka školy

E-mail: skola@zssaratovle.edu.sk

Mgr. Ivana Drangová, špeciálny pedagóg

E-mail: ivana.drangova@gmail.com

Mgr. Monika Birnerová, triedna učiteľka

E-mail: birnerova@centrum.sk

Snoezelen miestnosť

V miestnosti máme tieto senzorické pomôcky:

 • Bublinkový valec – ponúka viaczmyslový zážitok – meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie ponúkajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje i sluchové podnety. Účelom využitia valca je upútanie pozornosti, vytvorenie prostredia pre relaxáciu, rozvíjanie kognitívnych zručností.
 • Zrkadlá – na znásobenie efektu bublinkového valca
 • Lampa s optickými vláknami a plazmová guľa  – sú výborným zdrojom vizuálnej aj dotykovej stimulácie
 • Polohovacie vaky – sú určené na relaxáciu
 • Hviezdne nebo – visiace zo stropu miestnosti – je výborným zdrojom vizuálnej stimulácie
 • Hmatové pomôcky – kinetický piesok, senzorické vankúšiky, kamienky, mušle
 • CD s relaxačnou hudbou
 • Aromalampa
 • Zvonkohra

Klienti

Pracujeme s intaktnými žiakmi aj so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, ťažkými stupňami ADD, ADHD, poruchou autistického spektra, sluchovým postihnutím, mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou.

Využívanie Snoezelen miestnosti

Snoezelen miestnosť v našom zariadení využívame od januára 2016. Vznikla vďaka Nadácii pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Cloetta, ktorá podporila náš projekt s názvom: „Senzorická integrácia v našej škole“. Zároveň sme si rozšírili svoje kompetencie na školení „Senzorická integrácia v pedagogike a v špeciálnej pedagogike“, ktoré organizovalo občianske združenie 3lobit.

Multisenzorickú miestnosť Snoezelen využívame na relaxačné a terapeutické účely s cieľom rozvíjať osobnosť žiaka vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb. V miestnosti sú vedené väčšinou individuálne, ale i skupinové pobyty. Relaxačné aktivity ponúkajú viaczmyslový zážitok, upútanie pozornosti, rozvíjanie kognitívnych zručností, upokojenie žiakov pri emočnom vypätí. Relaxačné techniky prispievajú k zlepšeniu ich výkonnosti, sebaovládaniu a k lepšej schopnosti zvládať záťažové situácie. Terapeutické aktivity pomáhajú žiakom stimulovať zmysly, rozvíjať motorické, komunikačné a kognitívne schopnosti, podporiť interakciu s prostredím, zmierniť mnohé negatívne javy v prežívaní a v správaní.

Ponuka aktivít a činností realizovaná v multisenzorickej miestnosti:

 • Stimulácia všetkých zmyslov
 • Aktivizačné činnosti s prvkami biblioterapie
 • Aktivizačné činnosti s prvkami arteterapie
 • Aktivizačné činnosti s prvkami muzikoterapie
 • Sebapoznávacie techniky
 • Relaxácia

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť