Skip to main content

Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky

Spojená škola sa skladá z organizačných zložiek Špeciálna základná škola a Praktická škola, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím.

Súčasťou školy je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sa zameriava na deti a mládež s mentálnym postihnutím a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných škôl. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

PaedDr. Mária Míznerová – riaditeľka školy

E-mail: maria.miznerova@stonline.sk

Snoezelen miestnosť

V škole máme zriadenú bielu multisenzorickú miestnosť.

Klienti

Žiaci a klienti s ľahkým, stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchami správania a intaktní jednotlivci.