Skip to main content

Stacionár Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

Zariadenie poskytuje služby ľuďom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s ďalším postihnutím vo veku od 3 do 64 rokov.

Služba je poskytovaná formou denného a týždenného stacionára. Dopoludňajší program pozostáva z rôznych terapeutických aktivít, medzi ktoré patrí muzikoterapia, psychomotorická terapia, ergoterapia či arteterapia. Popoludnie je vyplnené voľnočasovými aktivitami so športovým, umeleckým či relaxačným zameraním. Viac informácií nájdete na stránke zariadenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Radka Vašková, riaditeľka

E-mail: vaskova@stacionar-uo.cz

Snoezelen miestnosť

V našom zariadení využívame Snoezelen kútik a prvky Snoezelenu.

Vybavenie miestnosti

 • lampa s farebnými loptičkami
 • zrkadlová guľa
 • optické vlákna
 • UV žiarovky
 • reflektory
 • tibetské misy
 • Orffove nástroje
 • vyvažovadlá
 • gymbally
 • overbally
 • aromalampa

Klienti

Deti a dospelí s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a s mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchami správania alebo psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelen

Snoezelen využívame od roku 2008 ako terapeutickú aktivitu. V miestnosti realizujeme skupinové pobyty s cieľom navodiť u klientov stav relaxácie a uvoľnenia, znížiť mieru agresívneho a autoagresívneho správania a podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti. Snoezelen pomáha našim klientom lepšie sa sústrediť, umožňuje im odpočívať a uvoľniť sa. V multisenzorickom prostredí realizujeme tiež aromaterapiu, muzikoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, dramaterapiu, tanečnú a pohybovú terapiu.