Skip to main content

Základná škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice

Základná škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ je všeobecne prospešná spoločnosť s pôsobnosťou v Pardubickom kraji. Jej poslaním je poskytovať deťom, mládeži a dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím vzdelanie a ďalšie služby smerujúce k rozvoju ich osobnosti.

Vzdelanie prebieha v týchto typoch škôl: prvý stupeň základnej školy, základná škola praktická, základná škola špeciálna, praktická škola dvojročná. Škola SVÍTÁNÍ poskytuje terapie: fyzioterapiu, ergoterapiu, logopédiu, muzikoterapiu, atď. Ďalej ponúka službu osobnej asistencie, dopravu do školy a späť, rannú a popoludňajšiu družinu, voľnočasové aktivity a krúžky, letné aktivity a pobyty a mnoho ďalšieho.

Súčasťou školy je tiež špeciálnopedagogické centrum, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť deťom, mládeži a dospelým ľuďom s kombinovaným postihnutím, s telesným a mentálnym postihnutím, poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou.

Viac informácií o všeobecne prospešnej spoločnosti nájdete na jej webovej stránke.

Kontaktná osoba

Markéta Jirásková

E-mail: jiraskova@svitani.cz

Snoezelen miestnosti

V súčasnej dobe máme 3 multisenzorické miestnosti, ktoré sú využívané pre zmyslovú stimuláciu našich žiakov a klientov. Prvá miestnosť vznikla v roku 2006.

Vybavenie miestností

  • vodná posteľ s vibráciami
  • svetelný strop
  • lampy s meniacimi sa farbami
  • pohybové hračky a hry
  • dotykové hračky
  • CD prehrávač s relaxačnou a etnickou hudbou
  • didaktické pomôcky s rôznymi taktilnými podnetmi

Klienti

Deti, dospievajúci a dospelí ľudia s kombinovaným, mentálnym, telesným postihnutím, s poruchou autistického spektra alebo narušenou komunikačnou schopnosťou.

Využívanie Snoezelen

Snoezelen využívame ako terapeutickú, pedagogickú a relaxačnú aktivitu. Cieľom individuálnych pobytov v miestnosti je rozvíjať komplexné schopnosti žiakov, stimulovať ich zmysly, navodiť stav relaxácie, posilniť ich vzťahy s pedagógmi a znižovať mieru agresívnych a autoagresívnych prejavov. U žiakov sa darí nastaviť dobrá spolupráca pri počiatočnej adaptácii na nové prostredie (napr. u žiakov 1. ročníkov či nových žiakov a klientov). U žiakov s poruchou autistického spektra dochádza postupne k úprave prípadného problémového správania. Multisenzorické miestnosti využívame na bazálnu stimuláciu, na terapiu senzorickej integrácie a muzikoterapiu Tiež v nej aplikujeme metódu Bobath, synergickú reflexnú terapiu a Vojtovu terapiu.