Skip to main content

Základná škola a Stredná škola, Jana Palacha 1534, Most

Škola vzdeláva žiakov s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím a poruchou autistického spektra. Škola združuje základnú školu, základnú školu praktickú, základnú školu špeciálnu, praktickú školu, prípravný stupeň základnej školy špeciálnej, školskú družinu a školskú jedáleň.

Žiaci majú možnosť využívať učebne pre pracovné činnosti, počítačové učebne, interaktívnu učebňu, pracovnú kuchynku, keramickú dielňu, záhradu se skleníkom, vonkajšie ihrisko a telocvične. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Frolíková, pedagóg základnej školy špeciálnej

E-mail: lenka.frolikova@centrum.cz

Snoezelen miestnosť

V škole je od roku 2011 zriadená jedna Snoezelen miestnosť rozdelená na dve časti.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • lampy a lampičky
 • farebné svetlá
 • svetlá s rôznymi efektmi
 • svetelné reťaze
 • lávové lampy
 • svetelný tunel
 • hojdačky
 • farebné hračky
 • hrkálky
 • rumba gule
 • rolničky
 • bubienky
 • dotyková stena
 • koberčeky a vankúše
 • reťaze z korálikov

Klienti

Žiaci s ťažšou formou mentálneho postihnutia, viacnásobným, telesným, sluchovým postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Na špeciálnej škole je Snoezelen vhodné miesto pre prácu so žiakmi s kombinovaným postihnutím – aktivizuje zmysly, podnecuje k aktivitám, podporuje rozvoj komunikácie, ponúka celkom odlišný zážitok než v prostredí triedy. Ideálny je tiež na relaxáciu, polohovanie, a pod. V miestnosti dochádza k upokojeniu, predĺženiu doby koncentrácie na určitú činnosť, odbúravaniu zábran v komunikácii, aktivizácii zmyslov u žiakov s kombinovaným postihnutím. Miestnosť využívame na terapeutické i pedagogické účely, pracujeme v nej výhradne individuálne. Okrem metódy Snoezelen robíme bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.