Skip to main content

Základná škola a Materská škola Motýlek, Kopřivnice

 

„Základná škola a Materská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, príspevková organizácia“ je špeciálna škola, ktorá poskytuje predškolné, základné a záujmové vzdelávanie deťom a žiakom so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, s poruchami autistického spektra, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s kombinovaným postihnutím).

Škola vznikla v roku 1993 na žiadosť rodičov detí s ťažkým a kombinovaným postihnutím. Pri škole funguje od roku 1999 „Občianske združenie pri Detskom centre Kopřivnice“, ktoré podporuje činnosť školy. Združenie zastrešuje podporné akcie a aktivity, ktoré nemožno plne hradiť z rozpočtu školy.

Kontaktné údaje

ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p.o.

Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice

info@detske-centrum.cz

www.detske-centrum.cz

Odborný tím „konceptu Snoezelen“

Gabriela Kyselá (odborná garantka)

Mgr. Magdaléna Holubová (koordinátorka)

Mgr. Marta Hasserová, Mgr. Martina Davidová (metodická podpora)

Snoezelen miestnosť

Nová viaczmyslová a relaxačná miestnosť (tematicky „vesmírna miestnosť“) je primárne určená deťom a žiakom s DMO (s ťažkým a kombinovaným postihnutím) a vznikla vďaka dotácii Nadačného fondu Evraz. Vesmírnu miestnosť využívajú preškolení pedagogickí pracovníci na aplikáciu konceptu Snoezelen do špeciálneho vzdelávania. Pri hodine Snoezelen využívajú individuálny prístup podľa potrieb a prianí detí a žiakov s ťažkým a kombinovaným postihnutím. Cieľom je sprostredkovať týmto deťom a žiakom pomocou konceptu Snoezelen netradičné podnety, nové skúsenosti a zážitky, ktoré ich podnecujú (stimulujú) a celkovo im tak uľahčujú (facilitujú) alternatívny spôsob vzdelávania v špeciálnej škole. Úspechom je navodenie osobnej pohody, uvoľnenia a rozšírenie ich poznania. Vesmírna miestnosť podnecuje stimuláciu predovšetkým taktilne-haptickú, somatickú, vestibulárnu, zrakovú, sluchovú a čuchovú.

Projekt aktivizoval zavedenie pravidelných prípadových supervízií a metodických stretnutí pre pedagogických pracovníkov školy. Obsahom je jednak metodika konceptu Snoezelen, ale tiež zásady a princípy tzv. fyziologického polohovania ako kľúčového predpokladu pre prácu s deťmi a žiakmi s DMO. Správne fyziologické napolohovanie detí a žiakov s DMO vo vesmírnej miestnosti podmieňuje kvalitu a efektívnosť hodiny Snoezelen. Odborným garantom je fyzioterapeutka Gabriela Kyselá. Pri hodine Snoezelen môže pedagogický pracovník aplikovať ďalšie podporné metódy ako je „míčkovanie“, kefkovanie a detská masáž. Pri realizácii vesmírnej miestnosti sme spolupracovali s firmou Design Lovely one s.r.o.

Vybavenie miestnosti

 • svetelné nebo na mieru
 • svetelné vlákna
 • svetelný koberec
 • bezdrôtový interaktívny ovládač pre osem farieb
 • Space projektor
 • vodná posteľ
 • polohovacie matrace GRANDE
 • polohovacie vankúše
 • polohovacie kresielko
 • LED rukavice, UV telový vak, svetelné ventilátory
 • motivačná maľba na tému „vesmír“
 • CD prehrávač s reproduktormi
 • aromalampa

Klienti

Deti a žiaci s DMO (ťažkým a kombinovaným postihnutím).

 

 

Ďakujeme Nadačnému fondu Evraz.

logo_NF_evraz_space